Databeskrivelse: Plandata

1 Historikk og status

Miljøverndepartementet har mottatt henvendelser fra kommuner, fylkeskommuner og andre miljøer som har tatt i bruk EDB-verktøy til behandling av geografiske data i bl.a. planarbeid som uttrykker et stort behov for standardisering.

Miljøverndepartementet ga Statens kartverk ved SOSI-sekretariatet i oppdrag å utarbeide et forslag til kodeverk for plandata i SOSI-format. I retningslinjene for dette prosjektet het det at "standarden må inneholde en klassifisering av planer og vedtakstyper med SOSI-koder for kommuneplanens arealdel og regulerings-/bebyggelsesplaner".

Det som her presenteres er en revidert standard basert på synspunkter fra fagmiljøer. Tilbakemelding om erfaringer ved bruken kan gis til Statens kartverk ved SOSI-sekretariatet eller til Miljøverndepartementets planavdeling.

Som det fremgår i avsnitt 2.2 nedenfor, er Plan- og bygningsloven (PBL) hovedgrunnlaget for denne databeskrivelsen av plandata på SOSI-formatet. Lovteksten dekker naturligvis ikke alle kartfaglige aspekter og behov for detaljerte informasjoner i forbindelse med dataoverføring. Derfor inneholder denne databeskrivelsen mer enn bare en direkte avbildning av PBL-tekster på SOSI-formatet.

SOSI-basiselementer defineres helst ikke flere ganger i denne standarden. Imidlertid er denne databeskrivelsens tilknytning til PBL av såpass spesiell karakter i forhold til alle andre deler av objektkatalogen at vi har valgt å gjenta definisjonene i de avsnitt hvor de brukes. Betrakt derfor første forekomst som selve definisjonen og senere forekomster bare som gjentagelser.

Miljøverndepartementet krever ikke at kommunene tar i bruk digitale teknikker i sitt planarbeid, men i de tilfeller der kommuner og andre tar i bruk digitale teknikker ved planarbeid anbefaler departementet at standarden blir lagt til grunn.

Miljøverndepartementet har bidratt med planfaglig ekspertise og har ansvaret for at planstandarden er i samsvar med gjeldende lovverk. I tilfelle avvik mellom standarden og PBL er det loven som gjelder.
Juridiske og planfaglige spørsmål rettes til Miljøverndepartementet, Planavdelingen. Spørsmål om SOSI-standarden, utvekslingsformatet og andre henvendelser rettes til Statens kartverk, SOSI-sekretariatet.

Versjon
og Dato

Utført av:

Grunnlag for endringen:

("før-2.0")
1993-04-20

Jon Rustand, Statens kartverk, Aust-Agder

Foreløpig utgave, definisjon av SOSI-elementer

2.1
1993-12-10

Morten Borrebæk, Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
Ketil Omberg, Miljøverndepartementet, Planavdelingen,
arealseksjonen

Objektklassifikasjon,
eksemplifisering

2.2
1995-01-20

Anne Elvenes, Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten
Jørgen T. Havig, Bærum kommune, Plan- og bygningsetaten
Einar Kjesbu, Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
Ketil Omberg, Miljøverndepartementet, Planavdelingen
Jon G. Refset, NSB Banedivisjon, Divisjonsstaben
Wenche Stinessen, Trondheim kommune, Byplankontoret
Kristian Viken, Lillehammer kommune, Teknisk etat

Synspunkter fra brukere og fagmiljøer tas med for å forbedre innholdet.

2.21
1996-05-03

Anne Elvenes, Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten
Jørgen T. Havig, Bærum kommune, Plan- og bygningsetaten
Einar Kjesbu, Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
Ketil Omberg, Miljøverndepartementet, Planavdelingen
Gunnar Samuelsen, Norkart AS
Wenche Stinessen, Trondheim kommune, Byplankontoret
Hilde Sørensen, Interconsult AS
Kristian Viken, Lillehammer kommune, Teknisk etat

Ytterligere tilpasninger til Plan- og bygnings-loven, endring i planident, samt vedtak vedrørende enkeltsak, byggeforbud, ekspropriasjon, refusjon, m.m.

3.0
1997-10-15

Anne Elvenes, Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten
Jørgen T. Havig, Bærum kommune, Plan- og bygningsetaten
Einar Kjesbu, Statens kartverk, SOSI-sekretariatet
Ketil Omberg, Miljøverndepartementet, Planavdelingen
Gunnar Samuelsen, Norkart AS
Wenche Stinessen, Trondheim kommune, Byplankontoret

Tilpasninger til ny byggeforskrift. Vedtak vedrørende enkeltsak, byggeforbud, ekspropriasjon, refusjon, m.m.

SOSI-ansvarlig:
SOSI-sekretariatet
Statens kartverk
IT-tjenesten
Tlf.: 22 99 10 35
e-mail: SOSI-sekretariatet@statkart.no

Planfaglig ansvarlig:
Miljøverndepartementet
Planavdelingen
Arealseksjonen

1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.21

GRUNNLAG FOR ENDRINGSFORSLAGET:
Byggeforskrift 87, kap. 22, erstattes 1. juli 1997 av byggeforskrift 1997 kap. 3. Dette har relevans for både kommuneplaner, kommunedelplaner og regulerings-/bebyggelsesplaner angående tillatt utnyttelse.

ENDRINGER:
Avsnittene 5.2.3.10 og 5.3.2.5 Tillatt utnyttelse (UTNYTT):
Endringene gjelder BYA, BRA, og TU, som gis en annen skrivemåte samt justeringer i beregningsmåte og innhold. (For full oversikt over endringene vises det til forskriftsteksten.) For å skille de nye begrepene fra nåværende er det innført følgende tre nye kodeverdier for UTNTYP: 12 - Prosent bebygd areal (%-BYA); 3 - Tillatt bruksareal (T-BRA); 14 - Prosent tomteutnyttelse (%-TU). Disse koder må benyttes for planer som vedtas med "grad av utnytting" i henhold til byggeforskrift 1997.

2 Innledning

2.1 Spesifikasjonen omfatter

Det som her presenteres er å anse som en standard for digitale arealplaner etter Plan- og bygningsloven (PBL). Miljøverndepartementet krever ikke at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk digitale teknikker i sitt planarbeid, men i de tilfeller der EDB tas i bruk i arealplanleggingen, anbefaler departementet at standarden blir lagt til grunn.

2.2 Formål

Fysisk planlegging kan defineres som planlegging av arealbruk, bebyggelse og tekniske anlegg. Planlegging av arealbruk skjer i henhold til Plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 (PBL), både som oversiktsplanlegging (fylkes-, kommune- og kommunedelplaner) og detaljplanlegging (regulerings- og bebyggelsesplaner). Planleggingen gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, og om utbygging, herunder særskilte krav om arealbruk og bebyggelse. Den juridisk bindende planinformasjon må holdes atskilt fra informasjonen om den fysiske situasjon, og standarden konsentrerer seg derfor om informasjon som er bindende inntil det foretas endring ved særskilt planvedtak. Standarden inneholder bl.a. koder for planer utarbeidet i henhold til Plan- og bygningsloven av 1985 (PBL). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (BL) fortsatt er juridisk bindende omfattes disse også av standarden.

Arealplanlegging på detaljnivå tar utgangspunkt i en registrering av eksisterende fysiske situasjon, herunder også gitte tillatelser (godkjente, men ikke utførte bygge-/delesaker), og består dels i en juridisk binding av arealbruk m.v., dels i en illustrasjon av den fremtidige fysiske situasjon etter gjennomføring av planen. Utvidelsen av SOSI-standarden for å ivareta overføring av planinformasjon og plangrunnlag innebærer således behov for egne kodeserier for juridisk bindende oversiktsplaner og detaljplaner, enkelttillatelser etter PBL, samt andre plantyper som ikke er definert i PBL, men som er nært knyttet til denne (illustrasjonsplan, miljøplan, rekreasjonsplan mv.)

Kodesystemet følger planhierarkiet i PBL, med den forenkling som er mulig uten å blande arealkategorier på oversiktsplannivå med reguleringsformål på detaljplannivå. Alle geografiske objekter, dvs. punkter (symboler), linjer og flater som det foretas grafisk redigering av, gis egen temakode. De opplysninger som er knyttet til ett eller flere av disse objektene er egenskapsdata (arealbruk, formål, utnyttelse mv.). All arealavgrensning og strekinformasjon i forbindelse med kartfremstilling av planer er tildelt temakoder. All annen informasjon - som arealbruk, reguleringsformål og opplysninger i tillegg til dette skal gis i form av egenskapskoder som angitt under punkt 5, SOSI-basisnavndefininsjoner.

2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger

Standarden skal være systemuavhengig og ivareta behovet for utveksling av informasjon om planer og planinnhold mellom ulike datasystemer innen samme forvaltningsnivå, mellom ulike forvaltningsnivåer, og mellom forvaltningen og planleggingsfirmaer. Det anbefales at temastruktur og egenskapskoder legges til grunn for oppbygging av geografiske informasjonssystemer innen forvaltningen.

Ved neste revisjon av standarden bør følgende vurderes:

• Eksempler bearbeides og kompletteres med tilhørende SOSI-filer.

• Punktet om enkeltsaker bør vurderes på nytt, bl.a. basert på erfaringer fra GEOLOK-prosjektet (GEOLOK = geodata i lokalforvaltningen).

• forholdet til GAB

Ved senere påbygginger av standarden, bør det vurderes om den skal utvides til også å omfatte følgende temaer:

• stedfestet juridisk bindende informasjon basert på annet lovverk - veglov, lov om kulturminner, naturvern m.m.

• tilrettelegging for bedre kommunikasjon med DAK-verktøy (DAK = data-assistert konstruksjon)

• vurdere avgrensning mot andre kapitler i standarden, f.eks. med hensyn til prosjekteringskapitlet

• grunnlagsinformasjon for planlegging, miljødata, m.m.

Med grunnlagsinformasjon menes f.eks. tolkede eller klassifiserte data fra sektorinteressene (f.eks. høy, middels og lav verneverdi).

3 Definisjoner og presisering av begrep

PBL Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985

BL Tidligere bygningslovgivning

Oversiktsplan Fylkesplan/Fylkesdelplan, Kommuneplan/Kommunedelplan

Detaljplan Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

LNF Landbruks-, Natur- og Friluftsområder

RPR Rikspolitiske retningslinjer

4 Datamodell

Undisplayed Graphic Undisplayed Graphic

Alle supertyper (rektangler som omslutter andre rektangler) er abstrakte supertyper, dvs. at ethvert objekt (les: SOSI datagruppe) hører til nøyaktig én av subtypene (rektangler som ikke omslutter noen andre). Subtypene finnes i tabellen i avsnitt 6.2. Nærmere beskrivelser og definisjoner av disse objektene med deres respektive egenskaper finnes i avsnitt 5. Avsnittene 5 og 6 beskriver også noen objekttyper som foreløpig ikke er tatt med i den grafiske modellen ovenfor.

Arealobjektene (navn slutter med "Omr") representeres i SOSI-filer av .FLATE-datagrupper. Disse refererer til Grenseobjektene (navn slutter med "Gr") for å beskrive sin begrensning. Grenseobjektene representeres i en SOSI-fil av .LINJE, .KURVE, m.fl. Se tabellen i avsnitt 6.2 for detaljer om hver enkelt objekttype. Parallelliteten mellom navnene på "Omr" og "Gr"-objektene betyr at hvert arealobjekt alltid beskrives av tilsvarende grenseobjekt(er).

For å ha et Planområde/Planareal (.FLATE), må man ha minst én relatert Plangrense, mens det ikke er satt noen øvre grense for hvor mange Plangrenser som kan høre til en gitt flate. En Plangrense kan eksistere uten å høre til noen flate eller høre opptil to (2) flater. Dvs.: en plangrense gjentas ikke på SOSI-fil for å beskrive to flater på hver side, men refereres av begge.

5 SOSI-basisnavn definisjoner

Nedenfor følger definisjoner for SOSI-basiselementnavn som er spesielle for Plandata, og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen. Først er det nødvendig å skissere hvordan disse basiselementer er strukturert og beskrive sammenhengen med PBL.

5.1 Hovedstruktur i planstandarden

Temakodene er atskilt i 7 hovedgrupper med enkelte undergrupper:
1) Oversiktsplaner
Planlegging på riksnivå (avsnitt 5.2.1)
Fylkesplanlegging (avsnitt 5.2.2)
Kommune- og kommunedelplan (avsnitt 5.2.3)
2) Regulerings- og bebyggelsesplaner (avsnitt 5.3)
3) Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (avsnitt 5.4)
4) Ekspropriasjon (avsnitt 5.5)
5) Refusjon (avsnitt 5.6)
6) Enkeltsaker i henhold til PBL (avsnitt 5.7)
7) Ikke-juridisk informasjon og illustrasjoner knyttet til planlegging etter PBL (avsnitt 5.8)

All planinformasjon som blir vist grafisk (arealavgrensning og strekinformasjon) skal tildeles temakoder fra 1100-serien for oversiktsplaner, og temakoder fra 1200-serien for regulerings- og bebyggelsesplaner. Plantyper som ikke direkte er definert i PBL representeres med temakoder fra 1190 - 1199 og 1290 - 1299.

I PBL er det for arealdelen i kommuneplanen gitt 6 hovedkategorier, kalt ..OPLAREAL (oversiktsplanareal). I disse hovedkategoriene inngår arealbruk (5) og båndlegging (1). Under disse igjen er det en lang rekke underkategorier. Hver hovedkategori er tildelt en 100-serie av koder, mens underkategoriene er tildelt en 10-serie. Ytterligere inndeling i under-underkategorier er kodet under hver 10-serie. F.eks. er "byggeområde" tildelt kode 100 mens underkategorien "boligområde" er tildelt kode 110.

Tilsvarende har de 8 hovedkategoriene av formål, kalt ..REGFORM, fått tildelt hver sin 100-serie. Disse hovedkategoriene kan reguleres gjennom detaljplan i henhold til PBL, eller er regulert i henhold til BL. I tillegg er det gitt en egen serie med koder for "blandet formål".

Planstandarden er ment å tilfredstille de vanligste behov for arealkategorier, formål og bestemmelser, men kodelista er ikke fullstendig og kan suppleres ved å bruke ledige koder innenfor den hovedstruktur som her er vist.

Vær oppmerksom på at supplerende formål må være i henhold til gjeldende lov på behandlingstidspunktet for planen. Det vises bl.a. til at hovedgruppene reguleringsformål i PBL § 25 er uttømmende, mens oppregningen av enkeltformål bare er uttømmende innen nr. 3, Trafikkområder og nr. 4, Friområder.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle egenskapstyper som inngår i plandelen og til hvilke plantyper de benyttes. Merk at for noen typer planer er noen egenskapstyper frivillige. Disse er merket som "opsjon" i tabellen. Egenskapstyper som er standard angis med "Ö". Der kun bestemte kodeverdier er tillatt angis dette med "Ö*".

Planegenskaper

Riks-
plan

Fylkes- (del)plan

Kommune- (del)plan

Regulerings- / bebyggelsesplan

Illustrasjon

Egenskapsnavn


område

innhold

område

innhold

område

innhold

kommune (del)plan

reg.- plan

PLANID

opsjon

Ö


Ö

opsjon

Ö

opsjon

Ö

Ö

PLANTYPE


Ö*


Ö*


Ö*




PLANNAVN




Ö


Ö




PLANSTAT




Ö*


Ö




IKRAFT

Ö



Ö


Ö




PLANBEST




Ö*


Ö




GENRESTR

Ö









LOVREF






Ö




"Kommunikasjon"



opsjon


Ö





VIKTIG



opsjon


Ö





OPLAREAL



opsjon


Ö





OPLRESTR



opsjon


Ö





OPLRETNL



opsjon


Ö





AREALST



opsjon


Ö





VERTNIV



opsjon


Ö

Ö

Ö


Ö

OMRNAVN





opsjon





UTNYTT





Ö*


opsjon



UTEAREAL





opsjon


opsjon



"Streksymboler"







Ö



REGFORM







Ö



FELTNAVN







opsjon



BYGGVERK







opsjon



AVKJ







opsjon



TEMATYPE








Ö*

Ö*

SITSTAT








Ö

Ö

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle egenskapstyper som inngår i saksdelen og til hvilke sakstyper de benyttes. Merk at for noen typer planer er noen egenskapstyper frivillige. Disse er merket som "opsjon" i tabellen. Egenskapstyper som er standard angis med "Ö".

Saksegenskaper




Enkeltsaker

Egenskapsnavn

Bygge- forbud

Eksprop- riasjon

Refusjon

Registr.

Avgjørelse

SAKSNR

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

SAKSTYPE




Ö


SAKSOMF




Ö


TILTAKNR





Ö

PBTILTAK





Ö

BESKRIV





opsjon

BEHSTAT




Ö


AVGJDATO

Ö

Ö

Ö


Ö

VEDTAK





Ö

LOVDISP





opsjon

KARTREG





opsjon

REGMETOD




opsjon

opsjon



5.1.1 Generelle definisjoner av betydning for plandata

Før en går nærmere inn på standarden for plandataene, er det grunn til å minne om at SOSI-standardens Del 1 - Praktisk Bruk inneholder følgende definisjoner av basiselementer som anvendes også for plandata:

- Dato: DATO (se Del 1 - Praktisk Bruk, avsnitt 8.4)
- Kommunenummer: KOMM (se Del 1 - Praktisk Bruk, avsnitt 8.10)

Tekstbruk forklares inngående i Del 1 - Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Her beskrives plassering, vinkling, fonter og størrelser, m.m.

5.1.2 Definisjon av sentrale begreper i plandatakapitlet

Hvert planområde eller sak tildeles en entydig ident. Identen brukes som kopling mellom geografisk informasjon og opplysninger om behandling m.v. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.1.2.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Planidentifikasjon (for nyere planer anbefales maks. 8 tegn)

I og med at PLANID er definert som T16 (tekst med inntil 16 tegn) står kommunene "fritt" til å definere innhold i PLANID. For å kunne gjøre koplinger mellom GIS, GAB og saksbehandlingssystemer må imidlertid PLANID benyttes entydig i alle sammenhenger innenfor en kommune.

For kommuner som foreløpig ikke har bundet seg opp i et nummereringssystem for planer, anbefales følgende fortløpende nummerering:

PLANID = ååååxxxx, hvor fire-sifret årstall angis og planene nummereres fortløpende innen hvert år.

Det er unødvendig å ta med kode for plantype i planidentifikasjonen fordi standarden beskriver egen kode for plantypen. Likeledes er det unødvendig å inkludere dato (utover fire-sifret årstall) og kommunenummer, siden det er egne SOSI basiselementer for disse opplysninger, h.h.v. ..DATO og ..KOMM.

Hvis en plan består av flere frittstående arealer (øyer), må planidentifikasjonen angis på alle flatene som planen består av.

Hvis en plan består av flere frittliggende linjer eller punkter må planidentifikasjonen angis på alle frittliggende objekter som utgjør planen.

Som opsjon kan PLANID benyttes på alle elementer som er en del av planen.

5.1.2.2 Saksnummer for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..SAKSNR H9

<verdi>

Saksnummer (årstall + løpenr. tildelt av sakssystem)

For kommuner som foreløpig ikke har bundet seg opp i et nummereringssystem for saker, anbefales følgende fortløpende nummerering:

SAKSNR = ååååxxxxx, hvor fire-sifret årstall angis og sakene nummereres fortløpende innen hvert år.

5.2 Oversiktsplaner i henhold til PBL's bestemmelser , kap. IV, V, VI

5.2.1 Planlegging på riksnivå (PBL Kap. IV)

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL VIRKEOMRÅDET

Til virkeområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Identifikasjon: PLANID (opsjon)
Generelle restriksjoner: GENRESTR
Ikraft-tredelse: IKRAFT

Geometrisk beskrivelse av virkeområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1100


Virkeområdets begrensning



1100

Virkeområde

1100



Representasjonspunkt for virkeområde

5.2.1.1 Generell restriksjon (GENRESTR)

Definisjon

.DEF
..GENRESTR H3

Kodeverdi

Generelle restriksjoner

(110)

Rikspolitiske retningslinjer (§17-1, 1. ledd)

111

1a. Område der særskilte RPR gjelder (uspesifisert)

112

1b. RPR for å ivareta barn og unges rettigheter

113

1c. RPR for Oslofjorden

114

1d. RPR for samordnet areal og transportplanlegging

115

1e. RPR i forbindelse med hovedflyplass Gardermoen

116

1f. RPR for vernede vassdrag


Rikspolitiske best. - midlertidig byggeforbud (17-1, 2. ledd)

130

2. Byggeforbudsområde for særskilte bygge- og anleggstiltak
(rikspolitisk båndlegging)


Lovfestet byggeforbud i 100m beltet langs sjøen (§17-2, 1. ledd)

140

3. Byggeforbud i 100 meters beltet

5.2.1.2 Ikrafttredelse (IKRAFT)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..IKRAFT DATO

<dato>

Ikrafttredelsesdato

EKSEMPEL PÅ RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (Figur 1)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Virkeområdets begrensing:

Virkeområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1100

.FLATE 2:
..FTEMA 1100
..GENRESTR 113
..IKRAFT 19930709

5.2.2 Fylkesplanlegging (PBL Kap. V)

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL FYLKES- OG FYLKESDELPLANER OG SAMORDNEDE AREAL- OG TRANSPORTPLANER

Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plantype: PLANTYPE

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1101


Planens begrensning



1101

Planområde

1101



Representasjonspunkt for planområde

(Fylkesplaner og fylkesdelplaner er ikke juridisk bindende og er heller ikke arealplaner etter PBL, men arealer kan likevel aggregeres fra kommuneplaner og kommunedelplaner som illustrasjon.)

5.2.2.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Planidentifikasjon

Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.2.2.2 Plantype (PLANTYPE)

Definisjon

.DEF
..PLANTYPE H2

Kodeverdi

Beskrivelse

10

Fylkesplan

11

Fylkesdelplan

12

Samordnet areal- og transportplan


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved fylkesplaner og fylkesdelplaner.)

20

Kommuneplanens arealdel

21

Kommunedelplan

30

Reguleringsplan

31

Mindre vesentlig endring

32

Bebyggelsesplan i henhold til reguleringsplan

33

Bebyggelsesplan henhold til kommuneplanens arealdel



OPPLYSNINGER KNYTTET TIL INNHOLDET

For angivelse av arealbruk mv. benyttes koder for generalisering angitt under kommuneplaner.

EKSEMPEL PÅ FYLKESDELPLAN (Figur 2)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Planens begrensing:

Planområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1101

.FLATE 2:
..FTEMA 1101
..PLANID 19960001
..PLANTYPE 11

5.2.3 Kommune- og kommunedelplaner

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL PLANOMRÅDET

Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plan-navn: PLANNAVN
Plantype: PLANTYPE
Planstatus: PLANSTAT
Ikraft-tredelse: IKRAFT
Planbestemmelser: PLANBEST

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1101


Planens begrensning



1101

Planområde

1101



Representasjonspunkt for planområde

5.2.3.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Planidentifikasjon


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.2.3.2 Plannavn (PLANNAVN)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..PLANNAVN T120

<tekst>

Navn på planen

5.2.3.3 Plantype (PLANTYPE)

Definisjon

.DEF
..PLANTYPE H2

Kodeverdi

Beskrivelse


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved kommuneplaner og kommunedelplaner.)

10

Fylkesplan

11

Fylkesdelplan

12

Samordnet areal- og transportplan

20

Kommuneplanens arealdel

21

Kommunedelplan


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved kommuneplaner og kommunedelplaner.)

30

Reguleringsplan

31

Mindre vesentlig endring

32

Bebyggelsesplan i henhold til reguleringsplan

33

Bebyggelsesplan henhold til kommuneplanens arealdel

5.2.3.4 Planstatus (PLANSTAT)

Definisjon

.DEF
..PLANSTAT H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Planlegging igangsatt

2

Planforslag

3

Gjeldende plan


*(Følgende kursive kode benyttes ikke ved kommuneplaner og kommunedelplaner.)

4

Opphevet (jfr. PBL, §28-1)

5

Utgått / erstattet

5.2.3.5 Ikrafttredelse (IKRAFT)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..IKRAFT DATO

<dato>

Ikrafttredelsesdato

5.2.3.6 Planbestemmelser (PLANBEST)

Definisjon

.DEF
..PLANBEST H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Med bestemmelser som egen tekst

2

Uten bestemmelser


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved kommuneplaner og kommunedelplaner.)

3

Planbestemmelser fremgår av kartet (bygghøyder m.v.)

4

Planbestemmelser både på kart og som egen tekst


Bestemmelser kan foreligge som tekstfiler med korresponderende planidentifikasjon i tilhørende saksbehandlingssystemer.

EKSEMPEL PÅ GJELDENDE KOMMUNEPLAN
OG FORSLAG KOMMUNE(DEL)PLAN (Figur 3)
Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Planens begrensing
(gjeldende kommuneplan):

Planområde
(for gjeldende kommuneplan):

.LINJE 1:
..LTEMA 1101

.FLATE 2:
..FTEMA 1101
..PLANID 19950001
..PLANNAVN "Utne"
..PLANTYPE 20
..PLANSTAT 3
..IKRAFT 19950224
..PLANBEST 1

Planens begrensing
(forslag kommunedelplan):

Planområde
(forslag kommunedelplan):

.LINJE 3:
..LTEMA 1101

.FLATE 4:
..FTEMA 1101
..PLANID 19950002
..PLANNAVN "Utne B"
..PLANTYPE 21
..PLANSTAT 2






OPPLYSNINGER KNYTTET TIL INNHOLDET: AREALBRUK OG BÅNDLEGGING

Disse omfatter både arealbruk iht. § 20-4 1. ledd, nr. 1-3 og 5-6, samt båndlegging iht. § 20-4 1. ledd, nr. 4. Dette gjelder følgende OPLAREAL-koder:

Arealbruk §20-4, 1. ledd, nr. 1-3: OPLAREAL 100 - 399
Båndlegging §20-4, 1. ledd, nr. 4: OPLAREAL 400 - 499
Arealbruk §20-4, 1. ledd, nr. 5-6: OPLAREAL 500 - 699

Vær oppmerksom på at områder (flater) for arealbruk og båndlegging er uavhengige av hverandre på forskjellig "flatenivå". Arealbruksflatene danner en sammenhengende "mosaikk" innenfor planavgensingen med egen temakode 1102. Båndleggingsflatene er selvstendige flater som kan krysse arealbruksflater med egen temakode 1103. For kommune- og kommunedelplaner er det altså tre flatenivåer:
"Flatenivå 1": Planflaten (1101)
"Flatenivå 2": Arealbruksflatene (1102)
"Flatenivå 3": Båndleggings- (1103), Restriksjons- (1104) og Retningslinjeflater (1110).
Egenskapen ..OPLAREAL benyttes både for arealbruk og båndlegging, men bare 400-serien benyttes for båndleggingsflater.

AREALBRUKSOMRÅDER

Til arealbruksområdene kan det kan det knyttes følgende opplysninger:

Arealbruk: OPLAREAL
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Arealstatus: AREALST
Områdenavn: OMRNAVN (opsjon)
Tillatt utnytting: UTNYTT (opsjon)
Krav til uteareal: UTEAREAL (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av den enkelte arealbruks avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1102


Grense for arealbruksområde



1102

Arealbruksområde

1102



Representasjonspunkt for arealbruksområde


BÅNDLEGGINGSOMRÅDER

Til båndleggingsområdene kan det knyttes følgende opplysninger:

Arealbruk: OPLAREAL
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Arealstatus: AREALST
Områdenavn: OMRNAVN (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av den enkelte båndleggingsområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1103


Grense for båndleggingsområde



1103

Båndleggingsområde

1103



Representasjonspunkt for båndleggingsområde

5.2.3.7 Arealbruksområder (OPLAREAL)

Definisjon

.DEF
..OPLAREAL H3

Kodeverdi

Beskrivelse * Koder som står i ( ) skal benyttes ved generalisering.

(100) *

§20-4, 1. ledd, nr. 1 Byggeområder

101

Bybebyggelse

102

Tettbebyggelse

110

Boligområder (frittliggende, konsentrert, blokker)

120

Senterområder (hovedsenter, lokalsenter)

130

Næringsvirksomhet (forretning, kontor, industri/lager)

140

Fritidsbebyggelse

150

Offentlige bygninger

155

Bygninger med særskilt angitt almennyttig formål

(160)

Kommunaltekniske anlegg

161

Grav- og urnelund

162

Avfallsbehandling

163

Kommunalteknisk virksomhet

(170)

Friområder

171

Idrettsanlegg

172

Park/turvei

173

Skiløype

190

Annet byggeområde (arealbruk må angis som "OMRNAVN")

(200)*

§20-4, 1. ledd, nr. 2 Landbruks-, Natur- og Friluftsområder

210

LNF-områder uten bestemmelser om spredt utbygging (§20-4, 1. ledd, nr. 2).

(220)

LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (§20-4, 2. ledd, c og e)
(Det offisielle plankartet med rettsvirkninger bør fortrinnsvis vise separate områder for spredt boligbebyggelse, ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse hver for seg)

221

LNF-områder der spredt boligbygging er tillatt (§20-4, 2. ledd, c)

222

LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er tillatt (§20-4, 2. ledd, c)

223

LNF-områder der fritidsbebyggelse er tillatt (§20-4, 2. ledd, c)

(300)*

§20-4, 1. ledd, nr. 3 Områder for råstoffutvinning

310

Gruvedrift

320

Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak)

330

Myrarealer

(400)*

§20-4, 1. ledd, nr. 4 Områder som er båndlagt eller skal båndlegges

410

Vern etter lov om naturvern

420

Vern etter lov om kulturminner

430

Vern etter friluftsloven

440

Vern etter vassdragsloven

441

Nedslagsfelt for drikkevann

442

Område for grunnvann

450

Vern etter luftfartsloven

451

Flystøysone

460

Områder for forsvaret

470

Områder som skal reguleres etter PBL

(500)*

§20-4, 1. ledd, nr. 5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag

510

Vann med restriksjon (drikkevannskilde e.l.)

520

Vannareal for alment friluftsliv

521

Småbåthavn

522

Idrettsområde

530

Vannareal for almen flerbruk

531

Ferdselsområde

532

Fiskeområde

533

Akvakulturområde

540

LNF-område i sjø og vassdrag

541

Friluftsområde i sjø og vassdrag

542

Naturområde i sjø og vassdrag

590

Annen særskilt bruk eller vern (må angis som "OMRNAVN")

(600)*

§20-4, 1. ledd, nr. 6 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

610

Veiareal

620

Parkering

630

Fotgjengerstrøk

640

Terminal

641

Terminalbygg
(Brukes spesielt i mer detaljerte kommunedelplaner og gjelder: Stasjonsbygning. Ekspedisjonsbygning på flyplass, havn,byssterminal, godsterminal m.v. Andre bygninger som er nødvendige for terminaldriften)

650

Jernbaneareal

660

Sporveisareal

670

Flyplass

680

Havn

5.2.3.8 Status for arealbruk (AREALST)

Definisjon

.DEF
..AREALST H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Nåværende

2*

Fremtidig

3*

Videreutvikling av nåværende


*(Kode 2 og 3 benyttes ikke for LNF-omårder.)

5.2.3.9 Områdenavn (OMRNAVN)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..OMRNAVN T20

<verdi>

Navn/betegnelse på området


Benyttes for å angi arealbruksfunksjon (skole, kirke mv.) og/eller betegnelse for utbyggingsområde (K1, K2 etc.)

5.2.3.10 Tillatt utnyttelse (UTNYTT)

Definisjon

.DEF
..UTNYTT * (blankt her, verdiene på neste hierarkinivå)
...UTNTYP H2
...UTNTALL D10

UTNTYP

Beskrivelse av utnyttelsestypen

Betydning av utnyttelsestallet


*(Følgende kursive koder benyttes kun ved gjeldende kommuneplaner og kommunedelplaner der grad av utnytting er angitt i henhold til byggeforskrift 87, kap. 22.)

1

Tillatt bebygd areal

BYA=%

2

Tillatt bruksareal

BRA=kvm

3

Tillatt tomteutnyttelse

TU=%


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved kommuneplaner og kommunedelplaner.)

4

Tillatt utnyttelsesgrad

U > 0.0

5

Tillatt flateutnyttelse

F=%

6

Brutto gulvareal

BGA = kvm

7

Bebygd flate

BFA = kvm

10

Ikke tillatt å bebygge

(UTNTALL utelates)

11

Ytterligere bebyggelse ikke tillatt

(UTNTALL utelates)

12

Prosent bebygd areal

%-BYA=% (byggeforskrift 1997, kap. 3)

13

Tillatt bruksareal

T-BRA=kvm (byggeforskrift 1997, kap. 3)

14

Prosent tomteutnyttelse

%-TU=% (byggeforskrift 1997, kap. 3)

5.2.3.11 Uteareal (UTEAREAL)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..UTEAREAL H3

<verdi>

Minste tillatte størrelse på uteoppholdsareal (i kvadratmeter)


EKSEMPEL PÅ AREALBRUK (fremtidig boligområde med tillatt utnytting BYA = 20%)
OG BÅNDLEGGING (nåværende naturvernområde) (Figur 4)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for arealbruksområde:

Arealbruksområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1102

.FLATE 2:
..FTEMA 1102
..OPLAREAL 110
..AREALST 2
..OMRNAVN "Guru"
..UTNYTT
...UTNTYP 1
...UTNTALL 20

Grense for båndleggingsområde:

Båndleggingsområde:

.LINJE 3:
..LTEMA 1103

.FLATE 4:
..FTEMA 1103
..OPLAREAL 410
..AREALST 1
..OMRNAVN "Buru"

RESTRIKSJONER

Til restriksjonsområdene kan det knyttes følgende grupper opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Oversiktsplanrestriksjon: OPLRESTR

Geometrisk beskrivelse av det enkelte restriksjonsområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1104


Grense for restriksjonsområde



1104

Restriksjonsområde

1104



Representasjonspunkt for restriksjonsområde

5.2.3.12 Oversiktsplanrestriksjoner (OPLRESTR)

Definisjon

.DEF
..OPLRESTR H3

Kodeverdi

Beskrivelse * Koder som står i ( ) skal benyttes ved generalisering.

(100)*

§20-4, 2. ledd: Utfyllende bestemmelser

(110)

a.) Krav om regulerings- eller bebyggelsesplan

111

a.) Krav om reguleringsplan

112

a.) Krav om bebyggelsesplan

(130)*

b.) Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge, bebyggelsens karakter, omfang, lokalisering m.v.

131

b.) Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge

132

b.) Bestemmelser om bebyggelsens karakter

133

b.) Bestemmelser om bebyggelsens omfang

134

b.) Bestemmelser om lokalisering

135

e.) Bestemmelser om forbud mot fritidsbebyggelse

(140)*

h.) Områder som er unntatt fra rettsvirkning

141

h.) Områder unntatt fra rettsvirkning pga. innsigelse

149

h.) Områder som er særskilt unntatt fra rettsvirkning


EKSEMPEL PÅ RESTRIKSJON (bestemmelse om utbyggingsrekkefølge)

(Figur 5)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for restriksjonsområde:

Restriksjonsområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1104

.FLATE 2:
..FTEMA 1104
..OPLRESTR 131



RETNINGSLINJER

Til retningslinjeområdene kan det knyttes følgende grupper opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Oversiktsplanretningslinje: OPLRETNL

Geometrisk beskrivelse av det enkelte retningslinjeområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1110


Grense for retningslinjeområde



1110

Retningslinjeområde

1110



Representasjonspkt for retningslinjeområde

5.2.3.13 Oversiktsplanretningslinjer (OPLRETNL)

Definisjon

.DEF
..OPLRETNL H3

Kodeverdi

Beskrivelse av oversiktsplanretningslinje

(110)

Retningslinjer i LNF-områder

111

1a) LNF-område hvor landbruk er dominerende

112

1b) LNF-område hvor friluftsliv er dominerende

113

1c) LNF-område hvor naturvern er dominerende

(120)

Andre Retningslinjer

121

2a) Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge- og anleggstiltak ikke bør tillates

122

2b) Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge- og anleggstiltak kan tillates



EKSEMPEL PÅ RETNINGSLINJER (LNF-område hvor friluftsliv er dominerende) (Figur 6)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for retningslinjeområde:

Retningslinjeområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1110

.FLATE 2:
..FTEMA 1110
..OPLRETNL 112



FUNKSJONER FOR VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONS-SYSTEMET

Til kommunikasjonssystemet kan det kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV
Arealstatus: AREALST
Betydning: VIKTIG

Geometrisk beskrivelse av funksjoner i kommunikasjonssystemet angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

Beskrivelse


(1120)

Vegnett


1121

Fjernvei


1122

Hovedvei


1124

Samlevei


1125

Atkomstvei

1129


Veikryss


(1130)

Gang/sykkelvei


1131

Sykkelvei


1132

Gangvei


1140

Turveitrasé


1151

Jernbane


1152

Sporvei (forstadsbane/trikk)

1159


Kollektivknutepunkt


1161

Skipsled


1162

Småbåtled

5.2.3.14 Vertikalnivå for viktige ledd i komm.systemet (VERTNIV)

Definisjon

.DEF
..VERTNIV H1

Kodeverdi

Beskrivelse av vertikalnivå

1

Under bakkenivå (tunnel)

2

På bakkenivå/vannoverflate

3

Over bakkenivå (bru)

4

På bunnen (vann/sjø)

5

I sjø/vann

5.2.3.15 Status for kommunikasjonssystem (AREALST)

Definisjon

.DEF
..AREALST H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Nåværende

2

Fremtidig

3

Videreutvikling av nåværende

5.2.3.16 Betydning av viktige ledd i kommunikasjonssystemet (VIKTIG)

Definisjon

.DEF
..VIKTIG H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Meget viktig

2

Viktig

3

Mindre viktig

EKSEMPEL PÅ VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEM (Figur 7)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Nåværende hovedvei:

Fremtidig hovedvei i tunnel:

.LINJE 1:
..LTEMA 1122
..VERTNIV 2
..AREALST 1

.LINJE 2:
..LTEMA 1122
..VERTNIV 1
..AREALST 2

Nåværende jernbane:

Nåværende meget viktig stasjon:

.LINJE 3:
..LTEMA 1151
..VERTNIV 2
..AREALST 1

.PUNKT 4:
..PTEMA 1159
..AREALST 1
..VIKTIG 1

Nåværende fjernvei:

Fremtidig jernbane i tunnel:

.LINJE 5:
..LTEMA 1121
..VERTNIV 2
..AREALST 1

.LINJE 6:
..LTEMA 1151
..VERTNIV 1
..AREALST 2


5.2.3.17 Påskrift på Kommune- og Kommunedelplan

Til påskrift kan det knyttes følgende opplysning:

Påskrift: STRENG
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)

TTEMA

Beskrivelse

1180

Påskrift, Kommune- /Kommunedelplan

Geometrisk beskrivelse av tekstens plassering angis ved temakoden ..TTEMA 1180 i en .TEKST-datagruppe. Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.

SOSI-koding for påskrift vil eksempelvis kunne se slik ut:

.TEKST 1:
..TTEMA 1180
..STRENG "Ekkodalen"
..PLANID 199600123

5.3 Reg.- og bebyggelsesplaner i henhold til PBL'S bestemmelser, kap. VII

5.3.1 Opplysninger knyttet til planområdet

Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plannavn: PLANNAVN
Plantype: PLANTYPE
Planstatus: PLANSTAT
Vertikalnivå for planen: VERTNIV
Ikrafttredelse: IKRAFT
Planbestemmelser: PLANBEST
Lovreferanse: LOVREF

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning, flate, og representasjons-punkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1201


Planens begrensning



1201

Planområde

1201



Representasjonspunkt for planområde

5.3.1.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Planidentifikasjon


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.3.1.2 Plannavn (PLANNAVN)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..PLANNAVN T120

<tekst>

Navn på planen

5.3.1.3 Plantype (PLANTYPE)

Definisjon

.DEF
..PLANTYPE H2

Kodeverdi

Beskrivelse


*(Følgende kursive koder benyttes ikke ved regulerings- og bebyggelsesplaner.)

10

Fylkesplan

11

Fylkesdelplan

12

Samordnet areal- og transportplan

20

Kommuneplanens arealdel

21

Kommunedelplan

30

Reguleringsplan

31

Mindre vesentlig endring

32

Bebyggelsesplan i henhold til reguleringsplan

33

Bebyggelsesplan henhold til kommuneplanens arealdel

5.3.1.4 Planstatus (PLANSTAT)

Definisjon

.DEF
..PLANSTAT H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Planlegging igangsatt

2

Planforslag

3

Gjeldende plan

4

Opphevet (jfr. PBL, §28-1)

5

Utgått / erstattet

5.3.1.5 Vertikalnivå for planen (VERTNIV)

Definisjon

.DEF
..VERTNIV H1

Kodeverdi

Beskrivelse av vertikalnivå

1

Under bakkenivå (tunnel)

2

På bakkenivå/vannoverflate

3

Over bakkenivå (bru)

4

På bunnen (vann/sjø)

5

I sjø/vann

5.3.1.6 Ikrafttredelse (IKRAFT)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..IKRAFT DATO

<dato>

Ikrafttredelsesdato

5.3.1.7 Planbestemmelser (PLANBEST)

Definisjon

.DEF
..PLANBEST H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Med bestemmelser som egen tekst

2

Uten bestemmelser


*(Kode 3 og 4 benyttes der det på plandokumentet er påført bestemmelser om byggehøyde osv.)

3

Planbestemmelser fremgår kun av kartet (bygghøyder m.v.)

4

Planbestemmelser både på kart og som egen tekst

Bestemmelser kan foreligge som tekstfiler med korresponderende planidentifikasjon i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.3.1.8 Lovreferanse (LOVREF)

Definisjon

Verdi

Beskrivelse

.DEF



..LOVREF T120

<tekst>

Lovhenvisning


Benyttes der det som følge av lovendringer, overgangs-bestemmelser etc. er viktig å angi hvilken "lov-versjon" planen er behandlet i henhold til.


EKSEMPEL PÅ GJELDENDE REGULERINGSPLAN

OG FORSLAG BEBYGGELSESPLAN (figur 8)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Planens begrensing (gjeldende reguleringsplan):

Planområde (gjeldende reguleringsplan):

.LINJE 1:
..LTEMA 1201

.FLATE 2:
..FTEMA 1201
..PLANID 19940033
..PLANNAVN "Gamleburu"
..PLANTYPE 30
..PLANSTAT 3
..IKRAFT 19950224
..PLANBEST 1

Planens begrensing (forslag bebyggelsesplan):

Planområde (forslag bebyggelsesplan):

.LINJE 3:
..LTEMA 1201

.FLATE 4:
..FTEMA 1201
..PLANID 19950001
..PLANNAVN "Buru"
..PLANTYPE 32
..PLANSTAT 2

5.3.2 Opplysninger knyttet til innholdet: formålsområdene

Til formålsområdene kan det kan det knyttes følgende opplysninger:

Reguleringsformål: REGFORM
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)
Tillatt utnytting: UTNYTT (opsjon)
Krav til uteareal: UTEAREAL (opsjon)
Byggverksbestemmelser: BYGGVERK (opsjon)
Avkjørselsbestemmelser: AVKJ (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av det enkelte formålsområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1202


Formålsgrense



1202

Formålsområde

1202



Representasjonspunkt for formålsområde

5.3.2.1 Reguleringsformål (REGFORM)

Kodeverdier som står i () skal benyttes ved generalisering, eller for eldre planer der det ikke er foretatt spesifisering.

Kodeverdiene 100-499, 600-659, 670-799 angir reguleringsformål for bruk av arealer og bygninger. Kodeverdiene 910-989 angir kombinasjoner av disse formål. Ved andre kombinasjoner innen rammen av PBL benyttes kode 990. Kodeverdiene 500-599 (fareområde) og 660-669 (spesialområde bevaring) innebærer restriksjoner og kan benyttes selvstendig eller i kombinasjon med øvrige formål (multiple temakoder).

Definisjon

.DEF
..REGFORM H3

Kodeverdi

Beskrivelse

(100)

§25, 1. ledd, nr. 1 Byggeområder

110

Områder for boliger med tilhørende anlegg

111

Frittliggende småhusbebyggelse

112

Konsentrert småhusbebyggelse

113

Blokkbebyggelse

115

Garasjer i boligområder

120

Områder for forretning

130

Områder for kontor

140

Områder for industri/lager

150

Områder for fritidsbebyggelse

(160)

Områder for offentlig bebyggelse (stat, fylke, kommune)

162

Barnehage

163

Undervisning

164

Institusjon

166

Kirke

167

Forsamlingslokale

169

Administrative bygg

(170)

Områder for særskilt angitt almennyttig formål.

172

Barnehage

173

Undervisning

174

Institusjon

176

Kirke

177

Forsamlingslokale

179

Administrative bygg

(180)

Områder for herberger og bevertingssteder

181

Hotell med tilhørende anlegg

182

Bevertning

(190)

Område for garasjeanlegg/bensinstasjoner

191

Garasjeanlegg

192

Bensinstasjoner

(200)

§25, 1. ledd, nr. 2 Landbruksområder

210

Område for jord- og skogbruk

220

Område for reindrift

230

Område for gartneri

240

Område for parsellhager

(300)

§25, 1. ledd, nr. 3 Offentlige trafikkområder

310

Kjørevei

311

Gate m/fortau

319

Annen veigrunn

320

Gang-/sykkelvei

321

Sykkelvei

322

Gangvei

330

Gatetun

331

Torg

332

Rasteplass

333

Parkeringsplass

340

Kollektivanlegg

341

Bussterminal

342

Bussholdeplass

343

Drosjeholdeplass

350

Jernbane

360

Sporvei/forstadsbane

370

Flyplass med administrasjonsbygninger

371

Flyplass/taxebane

372

Hangarer, verksteder, administrasjonsbygg

380

Havneområde (landdelen)

381

Kai

382

Småbåtanlegg (landdelen)

390

Trafikkområde i sjø og vassdrag

391

Skipsled

392

Havneområde i sjø

(400)

§25, 1. ledd, nr. 4 Offentlige friområder

410

Park

420

Turvei

421

Skiløype

430

Anlegg for lek

440

Anlegg for idrett og sport

450

Leirplass

460

Friområde i sjø og vassdrag

461

Badeområde

462

Småbåthavn

463

Regattabane

(500)

§25, 1. ledd, nr. 5 Fareområder

510

Høyspenningsanlegg

520

Skytebane

530

Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmenheten

540

Område med rasfare

550

Område med flomfare

590

Område med annen særskilt angitt fare

(600)

§25, 1. ledd, nr. 6 Spesialområder

601

Privat vei

611

Parkbelte industristrøk

612

Campingplass

613

Friluftsområde (på land)

614

Friluftsområde i sjø og vassdrag

615

Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig

616

Golfbane

617

Grav- og urnelund

618

Privat småbåtanlegg (land)

619

Privat småbåthavn (sjø)

620

Område for anlegg i grunnen

621

Områder for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet

622

Vannforsyningskilde med nedslagsfelt

623

Vann- og avløpsanlegg

624

Områder for bygging og drift av fjernvarmeanlegg

625

Anlegg for televerket

626

Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret/sivilforsvaret

627

Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass

630

Fiskebruk

631

Andre områder for anlegg i vassdrag eller i sjøen

640

Frisiktsone ved vei

641

Restriksjonsområde rundt flyplass

650

Naturvernområde (på land)

651

Naturvernområde i sjø og vassdrag

652

Klimavernsone

660

Bevaringsområder for bygninger og anlegg av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi

661

Bevaring av bygninger

662

Bevaring av anlegg

670

Områder for steinbrudd og masseuttak

671

Andre områder for vesentlige terrenginngrep

680

Områder for reindrift

(690)

Område for særskilte anlegg

691

Taubane

692

Fornøyelsespark

(700)

§25, 1. ledd, nr. 7 Fellesområder

710

Felles avkjørsel

720

Felles gangareal

730

Felles parkeringsplass

750

Felles lekeareal for barn

760

Felles gårdsplass

770

Fellesareal for garasjer

790

Annet fellesareal for flere eiendommer

(800)

§25, 1. ledd, nr. 8 Fornyelsesområder

(900)

§25, 2. ledd Blandet formål

910

Bolig/Forretning

911

Bolig/Forretning/Kontor

912

Bolig/Kontor

913

Bolig/Offentlig

920

Forretning/Kontor

921

Forretning/Kontor/Industri

922

Forretning/Industri

923

Forretning/Kontor/Offentlig

924

Forretning/Offentlig

930

Kontor/Industri

931

Kontor/Offentlig

939

Kontor/Bensinstasjon

960

Offentlig/Almennyttig

980

Veiserviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon)

990

Blandet formål (+ feltnavn)

999

Unyansert formål (kun for eldre planer)

5.3.2.2 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Planidentifikasjon

5.3.2.3 Vertikalnivå for reguleringsformål (VERTNIV)

Definisjon

.DEF
..VERTNIV H1

Kodeverdi

Beskrivelse av vertikalnivå

1

Under bakkenivå (tunnel)

2

På bakkenivå/vannoverflate

3

Over bakkenivå (bru)

4

På bunnen (vann/sjø)

5

I sjø/vann

5.3.2.4 Feltbetegnelse (FELTNAVN)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..FELTNAVN T20

<verdi>

Navn/betegnelse på feltet

5.3.2.5 Tillatt utnyttelse (UTNYTT)

Definisjon

.DEF
..UTNYTT * ! (blankt her, verdiene på neste hierarkinivå)
...UTNTYP H2
...UTNTALL D10

UTNTYP

Beskrivelse av utnyttelsestypen

Betydning av utnyttelsestallet


*(Følgende kursive koder benyttes kun ved regulerings-/bebyggelsesplaner der grad av utnytting er angitt i henhold til byggeforskrift 87, kap. 22.)

1

Tillatt bebygd areal

BYA=%

2

Tillatt bruksareal

BRA=kvm

3

Tillatt tomteutnyttelse

TU=%


*(Følgende kursive koder benyttes kun for eldre planer.)

4

Tillatt utnyttelsesgrad

U > 0.0

5

Tillatt flateutnyttelse

F=%

6

Brutto gulvareal

BGA = kvm

7

Bebygd flate

BFA = kvm

10

Ikke tillatt å bebygge

(UTNTALL utelates)

11

Ytterligere bebyggelse ikke tillatt

(UTNTALL utelates)

12

Prosent bebygd areal

%-BYA=% (byggeforskrift 1997, kap. 3)

13

Tillatt bruksareal

T-BRA=kvm (byggeforskrift 1997, kap. 3)

14

Prosent tomteutnyttelse

%-TU=% (byggeforskrift 1997, kap. 3)

5.3.2.6 Krav til uteareal (UTEAREAL)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..UTEAREAL H3

<verdi>

Minste tillatte størrelse på uteoppholdsareal i kvadratmeter

5.3.2.7 Bestemmelser om bygningers plassering, utforming m.v. (BYGGVERK)

Definisjon

.DEF
.. BYGGVERK H1

Kodeverdi

Benyttes der planen angir høyder, møneretning o.l.

1

Fastsatt plassering

2

Fastsatt høyde

3

Fastsatt plassering / høyde

4

Fastsatt møneretning

5

Fastsatt plassering / møneretning

6

Fastsatt plassering / høyde / møneretning

7

Fastsatt utforming

5.3.2.8 Bestemmelser om avkjørsler (AVKJ)

Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere.

Definisjon

.DEF
..AVKJ H1

Kodeverdi

Avkjørsel til formålsområde tillatt eller ikke

1

Avkjørsel tillatt

2

Avkjørsel ikke tillatt

EKSEMPEL PÅ REGULERINGSFORMÅL (Figur 9)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Formålsgrense :

Formålsområde (frittliggende småhus med tillatt utnytting BYA=20%):

.LINJE 1:
..LTEMA 1202

.FLATE 2:
..FTEMA 1202
..REGFORM 111
..FELTNAVN "felt B1"
..UTNYTT
...UTNTYP 1
...UTNTALL 20

Formålsområde (felles lekeplass):

Formålsområde (spesialområde bevaring og frittliggende småhus):

.FLATE 3:
..FTEMA 1202
..REGFORM 750
..FELTNAVN "felt FA1"

.FLATE 4:
..FTEMA 1202
..REGFORM 111
..REGFORM 660
..FELTNAVN "felt S"

Formålsområde (gang-/sykkelvei med adkomst til eiendom):


.FLATE 5:
..FTEMA 1202
..REGFORM 320
..FELTNAVN "GS1"
..AVKJ 1


5.3.3 Temakoder for juridisk bindende tilleggsinformasjon

Disse temakodene brukes for punkt- og linjeobjekter som er juridisk bindende men som ikke inngår i flatedannelser.

Geometrisk beskrivelse av reguleringsplanstreker angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

Beskrivelse


1203

Regulert tomtegrense


1204

Eiendomsgrense som skal oppheves


1205

Målelinje / avstandslinje


1211

Byggegrense


1212

Byggelinje (påbudt plassering i eldre planer)


1213

Omriss av planlagt bebyggelse


1214

Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen


1215

Bebyggelse som forutsettes fjernet


1221

Regulert senterlinje


1222

Frisiktlinje i veikryss

Kodene i kursiv brukes kun der planen fastsetter en juridisk bindende plassering av kjørebanekant, kjørefelt osv., slik at endring av disse må behandles som mindre vesentlig endring.


1223

Regulert kant kjørebane


1224

Regulert kjørefelt


1225

Regulert parkeringsfelt


1226

Regulert fotgjengerfelt

1231


Veistenging/fysisk kjøresperre

1241


Stenging av avkjørsel

1242


Avkjørsel

1251


Brukar


1252

Bru

1253


Tunnelåpning


1254

Tunnel


Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. PLANID er definert og forklart i avsnitt 5.1.2.1. For tekst generert fra grafiske egenskaper på linjeelementer (.LINJE, .KURVE, m.fl.) brukes ..TTEMA med aktuell ..LTEMA-kode.

Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.

EKSEMPEL PÅ JURIDISK BINDENDE TILLEGGSINFORMASJON (Figur 10)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..TTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Formålsgrense:

Byggegrense:

.LINJE 1:
..LTEMA 1202

.LINJE 2:
..LTEMA 1211

Regulert senterlinje:

Tekst senterlinje (radie):

.BUE 3:
..LTEMA 1221

.TEKST 4:
..TTEMA 1221
..STRENG "R = 50"

Tekst avstand:

Måle-/avstandslinje:

.TEKST 5:
..TTEMA 1205
..STRENG "8"

.LINJE 6:
..LTEMA 1205

Frisiktlinje:


.LINJE 7:
..LTEMA 1222


5.3.4 Påskrift på Regulerings- og Bebyggelsesplaner

Til regulerings- og bebyggelsesplaner kan tekstlige opplysninger knyttes ved egenskapen:

Påskrift: STRENG
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)

TTEMA

Beskrivelse

1280

Påskrift på regulerings- og bebyggelsesplan


Geometrisk beskrivelse av tekstens plassering angis ved temakoden ..TTEMA 1280 i en .TEKST-datagruppe. Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.

SOSI-koding for påskrift vil eksempelvis kunne se slik ut:

.TEKST 1:
..TTEMA 1280
..STRENG "Ekkodalen"
..PLANID 199600123

5.4 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid i hht. PBL §33

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1261


Grense for byggeforbudsområde



1261

Byggeforbudsområde

1261



Representasjonspunkt for byggeforbudsområde


Til området knyttes opplysning om:

Saksnummer: SAKSNR
Avgjørelsesdato: AVGJDATO

(se hhv. avsnittene 5.7.1.1 og 5.7.2.7).


EKSEMPEL PÅ BYGGE- OG DELEFORBUD (Figur 11)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for byggeforbudsområde:

Byggeforbudsområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1261

.FLATE 2:
..FTEMA 1261
..SAKSNR 199500001
..AVGJDATO 19950215


5.5 Ekspropriasjon i hht. PBL Kap. VIII

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1262


Grense for ekspropriasjon



1262

Ekspropriasjonsområde

1262



Representasjonspunkt for ekspropriasjonsområde


Til området knyttes opplysning om:

Saksnummer: SAKSNR
Avgjørelsesdato: AVGJDATO

(se hhv. avsnittene 5.7.1.1 og 5.7.2.7).

EKSEMPEL PÅ EKSPROPRIASJON (Figur 12)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for ekspropriasjon:

Ekspropriasjonsområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1262

.FLATE 2:
..FTEMA 1262
..SAKSNR 199500001
..AVGJDATO 19950215

5.6 Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v. i hht. PBL Kap. XI

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1263


Grense for refusjonsområde



1263

Refusjonsområde

1263



Representasjonspunkt for refusjonsområde


Til området knyttes opplysning om SAKSNR og AVGJDATO (se hhv. avsnittene 5.7.1.1 og 5.7.2.7).


EKSEMPEL PÅ REFUSJON (Figur 13)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for refusjonsområde:

Refusjonsområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1263

.FLATE 2:
..FTEMA 1263
..SAKSNR 199500002
..AVGJDATO 19950216


5.7 Enkeltsaker i henhold til PBL

Omfatter alle søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven samt tilgrensende lovverk der avgjørelse treffes som del av saksbehandling etter PBL. En søknad kan omfatte flere tiltak med ulik avgjørelse. Registreringen bør splittes i saker til behandling og avgjørelse vedrørende tiltak.


EKSEMPEL PÅ MOTTATT BYGGESØKNAD (Figur 14)

Undisplayed Graphic

5.7.1 Saker til behandling

Det kan være ønskelig å ha en geografisk representasjon av de saker som er under behandling. Opplysninger om saksnr, sakstype, behandlingsstatus, m.v., bør ligge i SAK-systemet, men SOSI bør inneholde et korresponderende kodeverk for å kunne overføre disse opplysninger uten samtidig å måtte overføre SAK-systemet.

Inndelingen bør baseres på de ulike behov for gruppering av saker etter type og omfang.

I og med at en sak kan føre til flere tiltak (med ulik avgjørelse) kan behandlingsstatus ikke spesifisere om saken er godkjent eller avslått, men kun angi om den er avgjort.

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1271


Grense for søknadsområde



1271

Søknadsområde

1271



Representasjonspunkt for søknadsområde


Til søknadsområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Saksidentifikasjon: SAKSNR
Sakstype: SAKSTYPE
Sakens omfang: SAKSOMF
Behandlingsstatus: BEHSTAT
Registreringsmetode: REGMETOD (opsjon)

5.7.1.1 Saksidentifikasjon for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..SAKSNR H9

<verdi>

Saksnummer (årstall + løpenr. tildelt av sakssystem)

5.7.1.2 Sakens innhold / type (SAKSTYPE)

Definisjon

.DEF
.. SAKSTYPE H3

Kodeverdi

Beskrivelse

110

Forespørsler

120

Bygning

130

Konstruksjon / anlegg

140

Installasjon

150

Terrenginngrep

160

Deling

170

Utslipp

180

Veg, trafikk

190

Andre saker

5.7.1.3 Sakens omfang (SAKSOMF)

Definisjon

.DEF
.. SAKSOMF H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Ny

2

Utvidelse

3

Endring

4

Bruksendring

5

Riving / fjerning

6

Melding

7

Enkle tiltak

8

Rapportert ulovlighet

9

Annet

5.7.1.4 Behandlingsstatus (BEHSTAT)

Definisjon

.DEF
..BEHSTAT H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Mottatt søknad

2

Under behandling

8

Avgjort / behandlet

9

Trukket

5.7.1.5 Registreringsmetode (REGMETOD)

Definisjon

.DEF
..REGMETOD H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Ca. angivelse

2

Digitalisert

3

Konstruert

4

Stikningsberegnet



EKSEMPEL PÅ REGISTRERING AV BYGGESØKNAD (Figur 15)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Grense for søknadsområde:

Søknadsområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1271

.FLATE 2:
..FTEMA 1271
..SAKSNR 199500001
..SAKSTYPE 120
..SAKSOMF 2
..BEHSTAT 2
..REGMETOD 1


5.7.2 Avgjørelser i henhold til §93 (tiltak)

En avgjort sak "splittes" i de enkelte tiltak saken består av og disse registreres hver for seg med saksnummer og tiltaksnummer eventuelt Bygningsnummer, Gårds- og bruksnummer eller Adresseident (som i GAB), vedtakstype, avgjørelsesdato, eventuell dispensasjon, samt tiltakstype og eventuell beskrivelse der dette er nødvendig.

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1272


Grense for tiltaksområde



1272

Tiltaksområde

1272



Representasjonspunkt for tiltaksområde


Til tiltaksområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Saksidentifikasjon: SAKSNR
Tiltaksidentifikasjon: TILTAKNR
GAB-identifikasjon:
Gårds-/Bruksid.: GID (opsjon)
Adresseident: AID (opsjon)
Byggnr.: BYGGNR (opsjon)
Tiltakstype: PBTILTAK
Beskrivelse: BESKRIV (opsjon)
Vedtak / avgjørelse: VEDTAK
Dato for vedtak/avgjørelse: AVGJDATO
Dispensasjon: LOVDISP (opsjon)
Kartregistrering: KARTREG (opsjon)
Registreringsmetode: REGMETOD (opsjon)

5.7.2.1 Saksidentifikasjon for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..SAKSNR H9

<verdi>

Saksnummer (årstall + løpenr. tildelt av sakssystem)

5.7.2.2 Tiltaksidentifikasjon (TILTAKNR)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..TILTAKNR H2

<verdi>

Fortløpende tiltaksnummer under hvert saksnummer

5.7.2.3 GAB-identifikasjon (GID, AID eller BYGGNR)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..GID *


Grunneiendomsidentifikasjon (GID) består av:

...GNR H5

<verdi>

Gårdsnummer

...BNR H4

<verdi>

Bruksnummer

...FNR H4

<verdi>

Festenummer

...SNR H3

<verdi>

Seksjonsnummer

.DEF



..AID *


Adresseidentifikasjon (AID) består av:

...GATENR H5

<verdi>

Gatenummer

...HUSNR H4

<verdi>

Husnummer

...BOKSTAV H4

<verdi>

Bokstavnummer

...UNDERNR H3

<verdi>

Undernummer

.DEF



..BID



...BYGGNR H9

<verdi>

Bygningsnummer

...LØPENR H2

<verdi>

Løpenummer

5.7.2.4 Tiltakstype (PBTILTAK) i.h.h.t. PBL

Definisjon

.DEF
..PBTILTAK H2

Kodeverdi

Beskrivelse

(10)

§93. Arbeid som krever byggtillatelse

(20)

§93a. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg

21

Nybygg

22

Tilbygg

23

Påbygg

24

Underbygg

25

Konstruksjon

(30)

§93b. Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak

31

Fasadeendring

32

Reparasjon

35

§93c. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak

39

§93d. Riving av tiltak

(40)

§93e. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

41

Heis, rulletrapp

42

Ventilasjonsanlegg

45

§93f. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

(50)

§93g. Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklame-innretninger o.l.

51

Gjerde

52

Mur

53

Støyskjerm

54

Skilt m.v.

(60)

§93h. Deling av eiendom e.l. bortfestet i mer enn 10 år

61

Delelinje

62

Grensejustering

(65)

§93i. Vesentlige terrenginngrep

66

Oppfylling

67

Masseuttak

(70)

§93j. Anlegg av veg eller parkeringsplass m.v.

71

Veg, parkering etc.

72

Golfbane, ridebane etc.

(80)

Andre avgjørelser

81

Avkjøringstillatelse

82

Stenging av avkjørsel

83

Utslippstillatelse

5.7.2.5 Beskrivelse (tiltaksbeskrivelse)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..BESKRIV T120

<tekst>

Beskrivelse der tiltakstype må utdypes nærmere

5.7.2.6 Vedtak (avgjørelse)

Definisjon

.DEF
..VEDTAK H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Godkjent

2

Godkjent midlertidig

6

Trukket

7

Opphevet

8

Foreldet

9

Avslått

5.7.2.7 Dato for vedtak /avgjørelse

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..AVGJDATO DATO

<dato>

Avgjørelsesdato / dato for avgjørelse

5.7.2.8 Dispensasjon

Definisjon

.DEF
..LOVDISP H2

Kodeverdi

Beskrivelse

(10)

PBL og tilhørende forskrift, vedtekt etc.

11

PBL

12

Byggeforskrifter

13

Vedtekter til PBL

14

Arealbruk kommune- / kommunedelplan

15

Bestemmelser kommuneplan / kommunedelplan

16

Regulerings- / bebyggelsesplan

20

Veglov

30

Jordlov

40

Arbeidsmiljølov

50

Forurensingslov

5.7.2.9 Kartregistrering (status på registrering i grunnkartet)

Definisjon

.DEF
..KARTREG H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Ikke innmålt i kartet

2

Innmålt i kartet

5.7.2.10 Registreringsmetode

Definisjon

.DEF
..REGMETOD H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Ca. angivelse

2

Digitalisert

3

Konstruert

4

Stikningsberegnet



EKSEMPEL PÅ REGISTRERING AV AVGJØRELSE (Figur 16)

Undisplayed Graphic

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Representasjonspunkt for tiltaksområde (avkjørsel):

Representasjonspunkt for tiltaksområde (påbygg):

.PUNKT 1:
..PTEMA 1272
..SAKSNR 199600001
..TILTAKNR 3
..PBTILTAK 81
..VEDTAK 1
..AVGJDATO 19960216
..REGMETOD 2

.PUNKT 2:
..PTEMA 1272
..SAKSNR 199600001
..GID 202 27 1
..TILTAKNR 1
..PBTILTAK 23
..VEDTAK 1
..AVGJDATO 19960216
..LOVDISP 12
..KARTREG 1

Grense for tiltaksområde (tilbygg):

Tiltaksområde (tilbygg):

.LINJE 3:
..LTEMA 1272

.FLATE 4:
..FTEMA 1272
..SAKSNR 199600001
..GID 202 27 1
..TILTAKNR 2
..PBTILTAK 22
..VEDTAK 1
..AVGJDATO 19960216
..KARTREG 1
..REGMETOD 3


5.8 Ikke-juridisk informasjon og illustrasjoner knyttet til planlegging etter Plan- og bygningsloven

I tilknytning til de juridiske planer utarbeides det gjerne temakart eller illustrasjoner for å vise forhold som ikke er en del av den juridisk bindende plan, men som er viktig for forståelsen av planen, f.eks. grunnlaget for planen, konsekvensene av planen eller hvordan man tenker seg planen gjennomført.

5.8.1 Illustrasjoner til oversiktsplaner

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL PLANOMRÅDET

Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:
Planidentifikasjon: PLANID
Tematype: TEMATYPE
Situasjonsstatus: SITSTAT

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1190


Planens begrensning



1190

Planområde

1190



Representasjonspunkt for planområde

5.8.1.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Kommunenummer + internt løpenummer


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

5.8.1.2 Tematype (TEMATYPE)

Definisjon

.DEF
..TEMATYPE H2

Kodeverdi

Beskrivelse

(10)

Vern

11

Naturvern

12

Kulturlandskap

13

Bygningsmiljøer

14

Kulturminner

(20)

Rekreasjon

21

Grøntstruktur

22

Turveinett

23

Idrettsanlegg

(30)

Utbygging

31

Offentlig service

32

Privat service

33

Boligprogram (felt m/boligantall og tidspunkt)

(40)

Kommunikasjon

41

Veinett

42

Banenett

43

Båtruter

44

Bussruter

45

Gang-/sykkelveinett

(60)

Forurensning

61

Luftfor urensning

62

Støy

80

Gjennomføring

81

Illustrasjonsplan

82

Opparbeidelsesplan

83

Utomhusplan

84

Byggeplan for veianlegg



OPPLYSNINGER KNYTTET TIL ILLUSTRASJONENE

For å beskrive innholdet i planene benyttes koder fra øvrige kapitler i SOSI-standarden med tillegg av egenskapskode for om dette er en eksisterende situasjon, påtenkt eller prosjektert situasjon eller eventuelt historisk.

Til innholdet kan det bentyttes følgende opplysning:

Situasjonsstatus: SITSTAT

5.8.1.3 Situasjonsstatus (SITSTAT)

Definisjon

.DEF
..SITSTAT H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Illustrert fremtidig situasjon

2

Prosjektert fremtidig situasjon

3

Eksisterende

4

Historisk


EKSEMPEL PÅ TEMAPLAN TIL KOMMUNEDELPLAN VEDRØRENDE
GANG- / SYKKELVEINETT (Figur 17)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Plangrense:

Planområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1190

.FLATE 2:
..FTEMA 1190
..PLANID 19950001
..TEMATYPE 45

Ny gang-/sykkelvei:

Eksisterende gang-/sykkelvei:

.LINJE 3:
..LTEMA 7042
..SITSTAT 1

.LINJE 4:
..LTEMA 7042
..SITSTAT 3

5.8.2 Illustrasjoner til regulerings- og bebyggelsesplaner

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL PLANOMRÅDET

Til planområdet kan det knytttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Illustrasjonstype: TEMATYPE

PTEMA

LTEMA

FTEMA

Beskrivelse


1290


Planens begrensning



1290

Planområde

1290



Representasjonspunkt for flate

5.8.2.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Definisjon

Kode

Beskrivelse

.DEF



..PLANID T16

<verdi>

Kommunenummer + internt løpenummer

5.8.2.2 Tematype (TEMATYPE)

Definisjon

.DEF
..TEMATYPE H2

Kodeverdi

Beskrivelse

(10)

Vern

11

Naturvern

12

Kulturlandskap

13

Bygningsmiljøer

14

Kulturminner

(20)

Rekreasjon

21

Grøntstruktur

22

Turveinett

23

Idrettsanlegg

(30)

Utbygging

31

Offentlig service

32

Privat service

33

Boligprogram (felt m/boligantall og tidspunkt)

(40)

Kommunikasjon

41

Veinett

42

Banenett

43

Båtruter

44

Bussruter

45

Gang-/sykkelveinett

(60)

Forurensning

61

Luftfor urensning

62

Støy

(80)

Gjennomføring

81

Illustrasjonsplan

82

Opparbeidelsesplan

83

Utomhusplan

84

Byggeplan for veianlegg



OPPLYSNINGER KNYTTET TIL INNHOLDET

For å beskrive innholdet i planene benyttes koder fra øvrige kapitler i SOSI-standarden med tillegg av egenskapskode for om dette er en eksisterende situasjon, påtenkt eller prosjektert situasjon, eller eventuelt historisk (enkelte kapitler må kompletteres for å dekke behovet for stedfesting av flere typer informasjon). Ved behov benyttes også egenskapskode for vertikalnivå.

5.8.2.3 Situasjonsstatus (SITSTAT)

Definisjon

.DEF
..SITSTAT H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Illustrert fremtidig situasjon

2

Prosjektert fremtidig situasjon

3

Eksisterende

4

Historisk

5.8.2.4 Vertikalnivå (VERTNIV)

Definisjon

.DEF
..VERTNIV H1

Kodeverdi

Beskrivelse

1

Under bakkenivå (tunnel)

2

På bakkenivå/vannflate

3

Over bakkenivå (bru)

4

På bunnen (vann/sjø)

5

I sjø/vann


EKSEMPEL PÅ ILLUSTRASJONSPLAN TIL REGULERINGSPLAN (Figur 18)

Undisplayed Graphic
Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

Plangrense:

Planområde:

.LINJE 1:
..LTEMA 1290

.FLATE 2:
..FTEMA 1290
..PLANID 19960001
..TEMATYPE 81

Nytt tre:

Ny sandkasse:

.PUNKT 3:
..PTEMA 6113
..SITSTAT 2

.LINJE 4:
..LTEMA 6341
..SITSTAT 2

Ny eiendomsgrense:

Ny veikant:

.LINJE 5:
..LTEMA 4011
..SITSTAT 2

.LINJE 6:
..LTEMA 7002
..SITSTAT 2

Nytt bygg:


.FLATE 7:
..FTEMA 5001
..SITSTAT 2


6 Objektbeskrivelse

6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene

Objektklassenavnene får ingen nærmere presisering her (se avsnitt 5, over), men forkortelsene (det er maksimalt 16 tegn i SOSI-objektnavn) skrives fullt ut nedenfor.

RPR_BestOmr: Rikspolitisk bestemmelse / retningslinjeområde

RPR_BestGr: Rikspolitisk bestemmelse / retningslinjegrense

FylkesPlanOmr: Planareal / begrensningsområde (fylke)

FylkesPlanGr: Planareal / begrensningsgrense (fylke)

KommPlanOmr: Planareal / begrensingsområde (kommune)

KommPlanGr: Planareal / begrensningsgrense (kommune)

ArealbruksOmr: Arealbruksområde (tidligere områdegrense for areal

ArealbruksGr: Arealbruksområde / arealbruksgrense (tidligere områdegrense for areal

BåndleggOmr: Båndeleggingsområde (grense for restriksjonsområde)

BåndleggGr: Båndleggingsområde / båndleggingsgrense (grense for restriksjonsområde)

RestrOmr: Restriksjonsgrense / Restriksjonsområde

RestrGr: Restriksjonsgrense

RetnlnOmr: Retningslinjeområde

RetnlnGr: Retningslinjeområde / retningslinjegrense

DivSamferdLin: Linjer for Veinett, Fjernvei, Hovedvei, Lokal hovedvei, Samlevei, Adkomstvei, Gang/sykkelvei, Sykkelvei, Gangvei, Turveitrasé, Turvei, Jernbane, Sporvei/trikk, Skipsled, Småbåtled

DivSamferdPkt: Kommunikasjonsknutepunkt, Veikryss

OvrsPlanTekst: Påskrift på oversiktsplan

RegPlanOmr: Planens begrensning / regulerings- og bebyggelsesplanområde

RegPlanGr: Planens begrensing / regulerings- og bebyggelsesplangrense

RegFormålOmr: Formålsgrense / regulerings- og bebyggelsesplangrense, formålsområde

RegFormålGr: Formålsgrense / regulerings- og bebyggelsesplangrense

JurBinTilLin: Juridisk bindende tilleggsinformasjon / linjeobjekter

JurBinTilPkt: Juridisk bindende tilleggsinformasjon / punktobjekter

RegPlanTekst: Påskrift på regulerings-/bebyggelsesplan

MidlForbudOmr: Midlertidig byggeforbudområde

MidlForbGr: Midlertidig byggeforbudgrense

EkspropOmr: Ekspropieringsområde

EkspropGr: Ekspropieringsgrense

RefusjonsOmr: Område for refusjon

RefusjonsGr: Grense for refusjon

EnkeltSak: Søknadsområde med evt. grense for representasjonspunkt

Tiltak: Avgjorte enkeltsaker

IllustPlanOvsOmr: Illustrasjonsplanens begrensing/oversiktsplan

IllustPlanOvsGr: Grense illustrasjon oversiktsplan

IllustPlanDetOmr: Illustrasjonsplanens begrensning/deltaljplan

IllustPlanDetGr: Grense illustrasjon detaljplan

Vi henviser til PBL og til veiledningshefter fra Miljøverndepartementet:
T1127 Veilederhefte: Kommuneplanens arealdel, samt T1128 Reguleringsplaner

6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene

Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan plandata blir kodet og hvilke egenskaper som kan/skal være med i hver objektklasse.


SOSI-koding



Objektklasse:
..OBJTYPE

Grafisk
element

SOSI-navn

Verdi

Std./
opsjon


Merknad


RIKSPOLITISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER


RPR_BestOmr

FLATE

FTEMA

1100

S




PLANID

<verdi>

S




GENRESTR

110-140

S




IKRAFT

dato

S


RPR_BestGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1100

S



FYLKES- OG FYLKESDELPLANER


FylkesPlanOmr

FLATE

FTEMA

1101

S




PLANID

<verdi>

S




PLANTYPE

10/11/12

S


FylkesPlanGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1101

S



KOMMUNE- OG KOMMUNEDELPLANER


KommPlanOmr

FLATE

FTEMA

1101

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




PLANTYPE

20/21

S




PLANSTAT

1/2/3

S




IKRAFT

<dato>

O




PLANBEST

1/2

S


KommPlanGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1101

S


ArealbruksOmr

FLATE

FTEMA

1102

S




OPLAREAL

100-399, 500-699

S




PLANID

<verdi>

O




AREALST

1/2/3

S




OMRNAVN

<navn>

O




UTNYTT

<verdi>

O




UTEAREAL

<verdi>

O


ArealbruksGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1102

S


BåndleggOmr

FLATE

FTEMA

1103

S




OPLAREAL

400-499

S




PLANID

<verdi>

O




AREALST

1/2/3

S




OMRNAVN

<navn>

O


BåndleggGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1103

S


RestrOmr

FLATE

FTEMA

1104

S




OPLRESTR

100-149

S




PLANID

<verdi>

O


RestrGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1104

S


RetnlnOmr

FLATE

FTEMA

1110

S




OPLRETNL

110-129

S




PLANID

<verdi>

O


RetnlnGr

LINJE
KURVE
BUE
BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1110

S


DivSamferdselLin

LINJE KURVE BUE, BUEP SIRKEL SIRKELP

LTEMA

1120-1199

S




PLANID

<verdi>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




AREALST

1/2/3

S





VIKTIG

1/2/3

O


DivSamferdselPkt

PUNKT KURVE BUE, BUEP SIRKEL SIRKELP

PTEMA

1120-1199

S




PLANID

<verdi>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




AREALST

1/2/3

S





VIKTIG

1/2/3

O


OvrsPlanTekst

TEKST

TTEMA

1180

S




STRENG

<tekst>

S




PLANID

<verdi>

O









REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER


RegPlanOmr

FLATE

FTEMA

1201

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




PLANTYPE

30/31/32/33

S




PLANSTAT

1/2/3/4/5

S




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




IKRAFT

<dato>

O




PLANBEST

1/2/3/4

O




LOVREF

<tekst>

O








RegPlanGr

LINJE
KURVE
BUE, BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1201

S


RegFormålOmr

FLATE

FTEMA

1202

S




REGFORM

100-999

S




PLANID

<verdi>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




FELTNAVN

<navn>

O




UTNYTT

<verdi>

O




UTNTYP

1-7,10,11

O




UTNTALL

<verdi>

O




UTEAREAL

<verdi>

O




BYGGVERK

1-7

O




AVKJ

1,2

O


RegFormålGr

LINJE
KURVE
BUE, BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA

1202

S


JurBinTilLin

LINJE
KURVE
BUE, BUEP
SIRKEL
SIRKELP

LTEMA


1203-1205,
1211-1215,
1221-1226,
1252, 1254

S




PLANID

<verdi>

O




BYGGVERK

<verdi>

O

for LTEMA 1211-1215

JurBinTilPkt

PUNKT

PTEMA

1231, 1241,
1242, 1251,
1253

S




PLANID

<verdi>

O




AVKJ

1, 2

O


RegPlanTekst

TEKST

TTEMA

1280

S




STRENG

<tekst>

S




PLANID

<verdi>

O


MidlForbudOmr

FLATE

FTEMA

1261

S




SAKSNR

<verdi>

S




AVGJDATO

<dato>

O


MidlForbudGr

LINJE
KURVE

LTEMA

1261

S


EkspropOmr

FLATE

FTEMA
SAKSNR
AVGJDATO

1262
<verdi>
<dato>

S
S
O


EkspropGr

LINJE
KURVE

LTEMA

1262

S


RefusjonsOmr

FLATE

FTEMA

1263

S




SAKSNR

<verdi>

S




AVGJDATO

<dato>

O


RefusjonsGr

LINJE
KURVE

LTEMA

1263

S


EnkeltSak

FLATE LINJE KURVE PUNKT

F-/L-/PTEMA

1271

S




SAKSNR

<verdi>

S




SAKSTYPE

110-190

S




SAKSOMF

1-9

S




BEHSTAT

1, 2, 8, 9

S




REGMETOD

1-4

O


Tiltak

FLATE LINJE KURVE PUNKT

F-/L-/PTEMA

1272

S




SAKSNR

<verdi>

S




TILTAKNR

<verdi>

S




GID

<verdi>

O




AID

<verdi>

O




BID

<verdi>

O




PBTILTAK

<verdi>

O




BESKRIV

<verdi>

O




VEDTAK

<verdi>

S




AVGJDATO

<dato>

S




LOVDISP

<verdi>

S




KARTREG

1, 2

S




REGMETOD

1-4

O



IKKE JURIDISK INFORMASJON, RETNINGSLINJER OG ILLUSTRASJONER


IllustrPlanDetOmr

FLATE

FTEMA

1290

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




TEMATYPE

10-84

S


IllustrPlanDetGr

LINJE

LTEMA

1290

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




TEMATYPE

10-84

S


IllustrPlanOvrsktOmr

FLATE

FTEMA

1190

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




TEMATYPE

10-84

S


IllustrPlanOvrsktGr

LINJE

LTEMA

1190

S




PLANID

<verdi>

S




PLANNAVN

<navn>

O




VERTNIV

1/2/3/4/5

S




TEMATYPE

10-84

S


6.3 SOSI-gruppe definisjoner

Vi henviser til avsnitt 5 for eksempler på SOSI-datagrupper.