Table Of Contents

Databeskrivelse:
Plan

1 Historikk og status

notabene   Miljøverndepartementet har mottatt henvendelser fra kommuner, fylkeskommuner og andre miljøer som har tatt i bruk EDB-verktøy til behandling av geografiske data i bl.a. planarbeid som uttrykker et stort behov for standardisering.

Miljøverndepartementet ga Statens kartverk ved SOSI-sekretariatet i oppdrag å utarbeide et forslag til kodeverk for plandata i SOSI-format. I retningslinjene for dette prosjektet het det at "standarden må inneholde en klassifisering av planer og vedtakstyper med SOSI-koder for kommuneplanens arealdel og regulerings-/bebyggelsesplaner".

Det som her presenteres er en revidert standard basert på synspunkter fra fagmiljøer. Tilbakemelding om erfaringer ved bruken kan gis til Statens kartverk ved SOSI-sekretariatet eller til Miljøverndepartementets planavdeling.

Som det fremgår i avsnitt 2.2 nedenfor, er Plan- og bygningsloven (PBL) hovedgrunnlaget for denne databeskrivelsen av plandata på SOSI-formatet. Lovteksten dekker naturligvis ikke alle kartfaglige aspekter og behov for detaljerte informasjoner i forbindelse med dataoverføring. Derfor inneholder denne databeskrivelsen mer enn bare en direkte avbildning av PBL-tekster på SOSI-formatet.


Miljøverndepartementet har bidratt med planfaglig ekspertise og har ansvaret for at planstandarden er i samsvar med gjeldende lovverk. I tilfelle avvik mellom standarden og PBL er det loven som gjelder.
Juridiske og planfaglige spørsmål rettes til Miljøverndepartementet, Planavdelingen. Spørsmål om SOSI-standarden, utvekslingsformatet og andre henvendelser rettes til Statens kartverk, SOSI-sekretariatet.

Versjon

Dato

Utført av

Grunnlag for endringen

("før-2.0")

1993-04-20

Jørgen Havik, Bærum kommune, Gunnar Samuelsen, Norkart AS og Jon Rustand, Statens kartverk, Aust-Agder

Foreløpig utgave, defini-sjon av SOSI-elementer

2.1

1993-12-10

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Objektklassifikasjon, eksemplifisering

2.2

1995-01-20

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Synspunkter fra brukere og fagmiljøer tas med for å forbedre innholdet.

2.21

1996-05-03

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Ytterligere tilpasninger til Plan- og bygnings-loven, endring i planident, samt vedtak vedrørende enkeltsak, byggeforbud, eksprop-riasjon, refusjon, m.m.

3.0

1997-10-15

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Tilpasninger til ny bygge-forskrift. Vedtak vedrørende enkeltsak, byggeforbud, eksprop-riasjon, refusjon, m.m.

3.1

1999-10

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Tilpasninger med bakgrunn i arbeidet med MD's veiledere, samt erfaring fra bruk.

3.2

2000-05

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Tilpasninger grunnet tilbakemeldinger fra brukerne samt innspill fra MD.

3.3

2001-05

SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet

Tilpasninger grunnet tilbakemeldinger fra brukerne, innspill fra MD og retningslinjer fra SOSI-arbeidsgruppe 1.

3.4

2002-06

WencheStinessen, Trondheim kommune (Plandatagruppe leder)
Jørgen T. Havig, Bærum kommune, Plan- og bygningsetaten
Ole Haakon Opperud, Miljøverndepartementet
Kåre Ivar Melsæther, Miljøverndepartementet
Ketil Omberg, Miljøverndepartementet
Kjersti Hov, Norkart A/S
Knut Heggen, Asplan Viak
Kari Huse, Norconsult
Hilde Johansen Bakken, Statens kartverk,
Roger Kvilhaugsvik, Statens kartverk

Morten Borrebæk, Thorolf Trolsrud, Statens kartverk, SOSI-sekretariatet

Databeskrivelsen for Plan er harmonisert og tilpasset lik øvrige standarder i SOSI. En rekke endringer er foretatt etter en grundig gjennomgang, og som også er avdekket etter at det er laget UML-modeller for de forskjellige delene i Plankapittelet. Hele den tekstlige delen som tidligere var kapittel 5 i standarden er flyttet over til kapittel 3. Kapittel 5 er nå ett direkte speilbilde av SOSI-DB, og er også i samsvar med UML-modellen for Plan

Aktuell ansvarlig: SOSI-sekretariatet Planfaglig ansvarlig:

1.1 Endringslogg

Endringer i denne versjon:
· Kapittel 1 Historikk og status. Noe endring i tabellen, alle navnene på de som har vært med i arbeidsgruppen er fjernet, og erstattet med SOSI-Plandatagruppe, SOSI-sekretariatet. Navnene beholdes kun i første og siste versjon.
· Kapittel 2 Litt endring i tekstene under kap. 2.2 og 2.3
· Kapittel 3 Stor endring, det som i tidligere versjoner lå under kapittel 5 er flyttet til dette kapittel.
Arbeidsgruppen konkluderte med at overgangsordning i samsvar med utsendt forslag velges, dvs at kap.4, 5 og 6 genereres automatisk fra SOSI-db og at kap.3 (tidligere kap.5) beholdes slik det er til tross for overlapp med automatisk generert kap.5. Kapittel 3 og kapittel 5 og 6 har samme innhold presentert på forskjellig måte. Kapittel 5 og 6 er standard måte å presentere innholdet i SOSI_DB.
Kapittel 3 i denne formen vil kun være med i denne versjonen "3.4" som en overgangsordning.

· Kapittel 4 UML-modeller
Disse datamodellene er utviklet i regi av PLANIS-prosjektet, og oppdatert i henhold til vedtak i SOSI-standarden. Alle objekttyper med tilhørende egenskaper er generert automatisk fra SOSI-DB. Alle relasjoner er manuelt lagt inn. I det videre arbeidet bør en ha spesiell fokus på disse.
Datamodellene er en foreløpig utgave for det videre arbeidet med datamodellering for SOSI-plan.

· Kapittel 5 Nytt kapittel, det tidligere kapittel 5 i forrige versjon er flyttet til kapittel 3 i denne versjon.
Dette kapittel er i en slik form som øvrige databeskrivelser i SOSI. Dette kapittel er identisk med deler av kapittel 3 (elementdefinisjoner og kodelister), presentert i en annen form. og danner grunnlaget for konsistens mellom kapittel 4, 5, 6.1 og 6.2 i denne standard.

· Kapittel 6.1 Generert ut fra SOSI_DB, kun små redaksjonelle endringer i denne versjon.
· Kapittel 6.2 Geometritypen KURVE er fjernet fra alle objekttyper der disse var benyttet i forrige versjon
FpOmråde , egenskapen PLANTYPE har fått innsnevret verdidomene.
KpArealbrukOmråde, egenskapen OPLAREALUTDYP er endret til betinget (B) med fortklarende tekst
KpOmråde, egenskapene PLANID, PLANNAVN, IKRAFT er endret til betinget (B) med fortklarende tekst
KpSamferdselLinje, egenskapen LTEMA er endret til P, og har fått opplistet de gyldige temakoder for denne objekttypen.
KpSamferdselPunkt, egenskapen PTEMA er endret til P, og har fått opplistet de gyldige temakoder for denne objekttypen.
RbFareOmråde, egenskapen VERTNIV er endret til opsjonell (O).
RbFormålOmråde, egenskapen VERTNIV er endret til opsjonell (O).
RbFormålOmråde, egenskapen REGFORMUTDYP er endret i merknadstekst, koden 790 er tatt med.
RbFornyelseOmråde, egenskapen VERTNIV er endret til opsjonell (O).
RbJuridiskLinje, egenskapen LTEMA er endret til P, og har fått med en merknadstekst.
RbJuridiskPunkt, egenskapen PTEMA er endret til P, og har fått med en merknadstekst.
RbOmråde, egenskapene PLANID, PLANNAVN, IKRAFT er endret til betinget (B) med fortklarende tekst.
RbPåskrift, egenskapen TTEMA har fått med temakoden 1280.
RbRekkefølgeOmråde, egenskapene PLANID, VERTNIV og FELTNAVN er tatt med som opsjonelle (O).
RbRestriksjonOmråde, egenskapen VERTNIV er endret til opsjonell (O).
PblSøknadGrense, egenskapene SAKSNR, SAKSTYPE, SAKSOMF, BEHSTAT og REGMETOD er fjernet.
PblTiltakGrense, egenskapene SAKSNR, TILTAKSNR, GID, AID, BID, PBTILTAK, BESKRIV, VEDTAK, AVGJDATO, LOVDISP, KARTREG og REGMETOD er fjernet.
PblTiltakLinje, gruppeegenskapene GID, AID og BID har fått med fulldefinering av basiselementene.
PblTiltakOmråde, gruppeegenskapene GID, AID og BID har fått med fulldefinering av basiselementene.
PblTiltakPunkt, gruppeegenskapene GID, AID og BID har fått med fulldefinering av basiselementene.
IpOmråde, egenskapen VERTNIV er endret til opsjonell (O).

· Kapittel 6.3
Her er tatt med SOSI-gruppe definisjoner

· Kapittel 6.4
Her er det tatt med noen eksempler.

2 Innledning

2.1 Spesifikasjonen omfatter

Det som her presenteres er å anse som en standard for digitale arealplaner etter Plan- og bygningsloven (PBL). Miljøverndepartementet krever ikke at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk digitale teknikker i sitt planarbeid, men i de tilfeller der det gjøres, anbefaler departementet at standarden blir lagt til grunn.

Denne versjonen av standarden har kapittler som overlapper hverandre. Kapittel 3 og kapittel 5 + 6 gjengir samme stoff presentert på ulike måter. Kapittel 3 er tilpasset Plan- og bygningslovens inndeling, mens kapittel 5 + 6 har inndeling tilsvarende SOSI-standarden for øvrig. Gjengivelsen i kapittel 3 er en overgangsordning i denne versjonen.

2.2 Formål

Fysisk planlegging kan defineres som planlegging av arealbruk, bebyggelse og tekniske anlegg. Planlegging av arealbruk skjer i henhold til Plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 (PBL), både som oversiktsplanlegging (fylkes-, kommune- og kommunedelplaner) og detaljplanlegging (regulerings- og bebyggelsesplaner). Planleggingen gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, og om utbygging, herunder særskilte krav om arealbruk og bebyggelse. Den juridisk bindende planinformasjon må holdes atskilt fra informasjonen om den fysiske situasjon, og standarden konsentrerer seg derfor om informasjon som er bindende inntil det foretas endring ved særskilt planvedtak. Standarden inneholder bl.a. koder for planer utarbeidet i henhold til Plan- og bygningsloven av 1985 (PBL). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (BL) fortsatt er juridisk bindende omfattes disse også av standarden.

Arealplanlegging på detaljnivå tar utgangspunkt i en registrering av eksisterende fysiske situasjon, herunder også gitte tillatelser (godkjente, men ikke utførte bygge-/delesaker), og består dels i en juridisk binding av arealbruk m.v., dels i en illustrasjon av den fremtidige fysiske situasjon etter gjennomføring av planen. Utvidelsen av SOSI-standarden for å ivareta overføring av planinformasjon og plangrunnlag innebærer således behov for egne kodeserier for juridisk bindende oversiktsplaner og detaljplaner, enkelttillatelser etter PBL, samt andre plantyper som ikke er definert i PBL, men som er nært knyttet til denne (illustrasjonsplan, miljøplan, rekreasjonsplan mv.)

Kodesystemet følger planhierarkiet i PBL, med den forenkling som er mulig uten å blande arealkategorier på oversiktsplannivå med reguleringsformål på detaljplannivå. Alle geografiske objekter (kalt geometrityper i SOSI), dvs. punkter (symboler), linjer og flater som det foretas grafisk redigering av, gis egne objektyper. Nærmere generell informasjon om dette finnes i SOSI del 1.
De opplysninger som er knyttet til ett eller flere av disse objekttypene er egenskapsdata (arealbruk, formål, utnyttelse mv.).

2.3 Ambisjonsnivå og framtidige påbygninger

Standarden skal være systemuavhengig og ivareta behovet for utveksling av informasjon om planer og planinnhold mellom ulike datasystemer innen samme forvaltningsnivå, mellom ulike forvaltningsnivåer, og mellom forvaltningen og planleggingsfirmaer. Det anbefales at temastruktur og egenskapskoder legges til grunn for oppbygging av geografiske informasjonssystemer innen forvaltningen.

Ved neste revisjon av standarden bør følgende vurderes:

· Kapittel 3 bør bearbeides videre og forenkles. Innholdet i kapittel 3 bør koordineres mot Veileder for digitale planer.
· Eksempler bearbeides videre og kompletteres med tilhørende SOSI-filer.
· Punktet om enkeltsaker bør vurderes hvis tilbakemeldinger tilsier dette
· forholdet til GAB

3 Definisjoner og presiseringer av begrep

BL
Tidligere bygningslovgivning
PBL
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985
RPB
Rikspolitiske bestemmelser
RPR
Rikspolitiske retningslinjer
Oversiktsplan
Fylkesplan/Fylkesdelplan, Kommuneplan/Kommunedelplan
LNF
Landbruks-, Natur- og Friluftsområder
Detaljplan
Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

3.1 Hovedstruktur i planstandarden

Objekttypene er atskilt i 7 hovedgrupper med enkelte undergrupper:
1) Oversiktsplaner
Planlegging på riksnivå (avsnitt 3.2.1)
Fylkesplanlegging (avsnitt 3.2.2)
Kommune- og kommunedelplaner (avsnitt 3.2.3)
2) Regulerings- og bebyggelsesplaner (avsnitt 3.3)
3) Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (avsnitt 3.4)
4) Ekspropriasjon (avsnitt 3.5)
5) Refusjon (avsnitt 3.6)
6) Enkeltsaker i henhold til PBL (avsnitt 3.7)
7) Ikke-juridisk informasjon og illustrasjoner knyttet til planlegging etter PBL (avsnitt 3.8)

I tillegg kommer lånte objekter, se siste del av avsnitt 6.2
All planinformasjon som blir vist grafisk (arealavgrensning og strekinformasjon) skal tildeles temakoder fra 1100-serien for oversiktsplaner, og temakoder fra 1200-serien for regulerings- og bebyggelsesplaner. Plantyper som ikke direkte er definert i PBL representeres med temakode 1301 (illustrasjonsplan).

I PBL er det for arealdelen i kommuneplanen gitt 6 hovedkategorier, kalt ..OPLAREAL (oversiktsplanareal). I disse hovedkategoriene inngår arealbruk, herunder båndlegging. Under disse igjen er det en lang rekke underkategorier. Hver hovedkategori er tildelt en 100-serie av koder, mens underkategoriene er tildelt en 10-serie. Ytterligere inndeling i underunderkategorier er kodet under hver 10-serie. F.eks. er "byggeområde" tildelt kode 100 mens underkategorien "boligområde" er tildelt kode 110.

Tilsvarende er det for reguleringsplan og bebyggelsesplan for de 8 hovedkategoriene av reguleringsformål, kalt ..REGFORM, tildelt hver sin 100-serie. Disse hovedkategoriene kan reguleres gjennom detaljplan i henhold til PBL, eller er regulert i henhold til BL. I tillegg er det gitt en egen serie med koder for "blandet formål".

notabene   Planstandarden er ment å tilfredstille de vanligste behov for arealkategorier, formål og bestemmelser, men kodelista er ikke fullstendig og kan suppleres ved å bruke kode for samlebetegnelse pluss tilleggsinformasjon under OPLAREALUTDYP eller REGFORMUTDYP innenfor den hovedstruktur som her er vist.
notabene   Vær oppmerksom på at supplerende formål må være i henhold til gjeldende lov på behandlingstidspunktet for planen. Det vises bl.a. til at hovedgruppene reguleringsformål i PBL § 25 er uttømmende, mens oppregningen av enkeltformål bare er uttømmende innen nr. 3, Trafikkområder og nr. 4, Friområder.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle egenskapstyper som inngår i plandelen og til hvilke plantyper de benyttes. Merk at for noen typer planer er noen egenskapstyper frivillige. Disse er merket som "opsjon" i tabellen. Egenskapstyper som er standard angis med "_". Der kun bestemte kodeverdier er tillatt angis dette med "_*".Planegenskaper

Riks-
plan

Fylkes- (del)plan

Kommune- (del)plan

Regulerings- / bebyggelsesplan

Illustrasjons-plan

Egenskapsnavn

 

område

innhold

område

innhold

område

innhold

område

innhold

PLANID

opsjon

_

 

_

opsjon

_

opsjon

_

opsjon

PLANTYPE

 

_*

 

_*

 

_*

 

 

PLANNAVN

     

_

 

_

 

opsjon

 

PLANSTAT

     

_*

 

_

     

IKRAFT

_

   

_

 

_

     

PLANBEST

     

_*

 

_

     

GENRESTR

_

               

LOVREF

         

opsjon

     

FYDELTEMA

 

opsjon

             

"Kommunikasjon"

   

opsjon

 

_

       

VIKTIG

   

opsjon

 

_

       

OPLAREAL

   

opsjon

 

_

       

OPLAREALUTDYP

   

opsjon

 

opsjon

       

OPLRESTR

   

opsjon

 

_

       

OPLRETNL

   

opsjon

 

_

       

AREALST

   

opsjon

 

_

       

VERTNIV

   

opsjon

 

_

_

_

opsjon

opsjon

OMRNAVN

       

opsjon

       

UTNYTT

       

_*

 

opsjon

   

UTEAREAL

       

opsjon

 

opsjon

   

"Streksymboler"

           

_

   

REGFORM

           

_

   

REGFORMUTDYP

           

opsjon

   

FELTNAVN

           

opsjon

   

BYGGVERK

           

opsjon

   

AVKJ

           

opsjon

   

TEMATYPE

             

_*

 

STATUS

             

Opsjon

Opsjon

SAK

             

opsjon

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle egenskapstyper som inngår i saksdelen og til hvilke sakstyper de benyttes. Merk at for noen typer planer er noen egenskapstyper frivillige. Disse er merket som "opsjon" i tabellen. Egenskapstyper som er standard angis med "_".

3.1.1 Generelle definisjoner av betydning for plandata

3.1.2 Definisjon av sentrale begreper i plandatakapitlet


Hvert planområde eller hver sak tildeles en entydig ident. Identen brukes som kopling mellom geografisk informasjon og opplysninger om behandling m.v. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.1.2.1 Planidentifikasjon (PLANID)

I og med at PLANID er definert som T16 (tekst med inntil 16 tegn) står kommunene "fritt" til å definere innhold i PLANID. For å kunne gjøre koplinger mellom GIS, GAB og saksbehandlingssystemer må imidlertid PLANID benyttes entydig i alle sammenhenger innenfor en kommune.

For kommuner som foreløpig ikke har bundet seg opp i et nummereringssystem for planer, anbefales følgende fortløpende nummerering:

PLANID = ååååxxxx, hvor fire-sifret årstall angis og planene nummereres fortløpende innen hvert år.

Det er unødvendig å ta med kode for plantype i planidentifikasjonen fordi standarden beskriver egen kode for plantypen. Likeledes er det unødvendig å inkludere dato (utover fire-sifret årstall) og kommunenummer, siden det er egne SOSI basiselementer for disse opplysninger, h.h.v. ..DATO og ..KOMM.

Hvis en plan består av flere frittstående arealer (øyer), må planidentifikasjonen angis på alle flatene som planen består av.

Hvis en plan består av flere frittliggende linjer eller punkter må planidentifikasjonen angis på alle frittliggende objekter som utgjør planen.

Som opsjon kan PLANID benyttes på alle elementer som er en del av planen.

3.1.2.2 Saksnummer for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

For kommuner som foreløpig ikke har bundet seg opp i et nummereringssystem for saker, anbefales følgende fortløpende nummerering:

SAKSNR = ååååxxxxx, hvor fire-sifret årstall angis og sakene nummereres fortløpende innen hvert år.

3.2 Oversiktsplaner i henhold til PBL's bestemmelser , kap. IV, V, VI

3.2.1 Planlegging på riksnivå (PBL Kap. IV)

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL VIRKEOMRÅDET

Til virkeområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Identifikasjon: PLANID (opsjon)
Generelle restriksjoner: GENRESTR
Ikrafttredelse: IKRAFT

Geometrisk beskrivelse av virkeområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

3.2.1.1 Generell restriksjon (GENRESTR)

3.2.1.2 Ikrafttredelse (IKRAFT)

EKSEMPEL PÅ RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (Figur 1)

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper kunne ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier.

3.2.2 Fylkesplanlegging (PBL Kap. V)

OPPLYSNINGER KNYTTET TIL FYLKES- OG FYLKESDELPLANER

Til objekttype FpOmråde (fylkesplanområdet) kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plantype: PLANTYPE

Tema for fylkesdelplan: FYDELTEMA Opsjon

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

notabene   (Fylkesplaner og fylkesdelplaner er ikke juridisk bindende og er heller ikke arealplaner etter PBL, men arealer kan likevel aggregeres fra kommuneplaner og kommunedelplaner som illustrasjon.)

3.2.2.1 Planidentifikasjon (PLANID)

Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.2.2.2 Plantype (PLANTYPE)

Tema for fylkesdelplan: FYDELTEMA


OPPLYSNINGER KNYTTET TIL INNHOLDET


For angivelse av arealbruk mv. benyttes koder angitt under kommuneplaner.

EKSEMPEL PÅ FYLKESDELPLAN (Figur 2)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper kunne ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier.

3.2.3 Kommune- og kommunedelplaner


OPPLYSNINGER KNYTTET TIL PLANOMRÅDET


Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plannavn: PLANNAVN
Plantype: PLANTYPE
Planstatus: PLANSTAT
Ikrafttredelse: IKRAFT
Planbestemmelser: PLANBEST

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

3.2.3.1 Planidentifikasjon (PLANID)


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.2.3.2 Plannavn (PLANNAVN)

Navnet gjengir tekst i planens tittelfelt. Det bør fortrinnsvis nyttes navn som hentes fra Det sentrale stedsnavnregister (SSR), som føres av Statens kartverk.

3.2.3.3 Plantype (PLANTYPE)

3.2.3.4 Planstatus (PLANSTAT)

3.2.3.5 Ikrafttredelse (IKRAFT)

3.2.3.6 Planbestemmelser (PLANBEST)


Bestemmelser kan foreligge som tekstfiler med korresponderende planidentifikasjon i tilhørende saksbehandlingssystemer.

EKSEMPEL PÅ GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG FORSLAG KOMMUNE(DEL)PLAN (Figur 3)Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper kunne ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier.


OPPLYSNINGER KNYTTET TIL INNHOLDET: AREALBRUK, HERUNDER BÅNDLEGGING

AREALBRUKSOMRÅDER

Til arealbruksområdene kan det knyttes følgende opplysninger:

Arealbruk: OPLAREAL

Arealbruk-utdyping: OPLAREALUTDYP (opsjon)
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Arealstatus: AREALST
Områdenavn: OMRNAVN (opsjon)
Tillatt utnytting: UTNYTT (opsjon)
Krav til uteareal: UTEAREAL (opsjon)

Til arealbruksområder med OPLAREAL 190, 490, 499 og 590 må det knyttes følgende tilleggsopplysninger:
Arealbruk-utdyping: OPLAREALUTDYP


Geometrisk beskrivelse av den enkelte arealbruks avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

3.2.3.7 Arealbruksområder (OPLAREAL)

3.2.3.8 Oversiktsplanareal utdyping (OPLAREALUTDYP)

3.2.3.9 Status for arealbruk (AREALST)

3.2.3.10 Områdenavn (OMRNAVN)


Benyttes for å angi arealbruksfunksjon (skole, kirke mv.) og/eller betegnelse for utbyggingsområde (K1, K2 etc.)

3.2.3.11 Tillatt utnyttelse (UTNYTT)

3.2.3.12 Uteareal (UTEAREAL)


RESTRIKSJONER


Til restriksjonsområdene kan det knyttes følgende grupper opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Oversiktsplanrestriksjon: OPLRESTR

Geometrisk beskrivelse av det enkelte restriksjonsområdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

3.2.3.13 Oversiktsplanrestriksjoner (OPLRESTR)

EKSEMPEL PÅ RESTRIKSJON (bestemmelse om utbyggingsrekkefølge)
Figur 5)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.RETNINGSLINJER


Til retningslinjeområdene kan det knyttes følgende grupper opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Oversiktsplanretningslinje: OPLRETNL

Geometrisk beskrivelse av det enkelte retningslinjeområdets avgrensning og flateangis ved følgende temakoder:b

3.2.3.14 Oversiktsplanretningslinjer (OPLRETNL)


EKSEMPEL PÅ RETNINGSLINJER
(LNF-område hvor friluftsliv er dominerende) (Figur 6)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.FUNKSJONER FOR VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONS-SYSTEMET


Til kommunikasjonssystemet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV
Arealstatus: AREALST
Betydning: VIKTIG (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av funksjoner i kommunikasjonssystemet angis ved følgende temakoder:

3.2.3.15 Vertikalnivå for viktige ledd i kommunikasjonssystemet (VERTNIV)

3.2.3.16 Status for kommunikasjonssystem (AREALST)

3.2.3.17 Betydning av viktige ledd i kommunikasjonssystemet (VIKTIG)

EKSEMPEL PÅ VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEM (Figur 7)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.


Påskrift på Kommune- og Kommunedelplan


Til påskrift kan det knyttes følgende opplysning:

Påskrift: STRENG
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av tekstens plassering angis ved temakoden ..TTEMA 1180 i en .TEKST-datagruppe. Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.
SOSI-koding for påskrift vil eksempelvis kunne se slik ut:

.TEKST 1:
..TTEMA 1180
..STRENG "Ekkodalen"
..PLANID 199600123

3.3 Reg.- og bebyggelsesplaner i henhold til PBL'S bestemmelser, kap. VII

3.3.1 Opplysninger knyttet til planområdet

Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Planidentifikasjon: PLANID
Plannavn: PLANNAVN
Plantype: PLANTYPE
Planstatus: PLANSTAT
Vertikalnivå for planen: VERTNIV
Ikrafttredelse: IKRAFT
Planbestemmelser: PLANBEST
Lovreferanse: LOVREF Opsjon

Geometrisk beskrivelse av planområdets avgrensning, flate, og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

3.3.1.1 Planidentifikasjon (PLANID)


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.3.1.2 Plannavn (PLANNAVN)

3.3.1.3 Plantype (PLANTYPE)

3.3.1.4 Planstatus (PLANSTAT)

3.3.1.5 Vertikalnivå for planen (VERTNIV)

3.3.1.6 Ikrafttredelse (IKRAFT)

3.3.1.7 Planbestemmelser (PLANBEST)

Bestemmelser kan foreligge som tekstfiler med korresponderende planidentifikasjon i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.3.1.8 Lovreferanse (LOVREF)


Benyttes der det som følge av lovendringer, overgangs-bestemmelser etc. er viktig å angi hvilken "lov-versjon" planen er behandlet i henhold til.EKSEMPEL PÅ GJELDENDE REGULERINGSPLAN
OG FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN (figur 8)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttypene ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.3.2 Opplysninger knyttet til innholdet: formålsområdene

Formålsområdene omfatter detaljering av utnytting og vern av grunn, vassdrag. sjøområder, bebyggelse og det
ytre miljø, innen rammen av PBL § 25. Alle områder innenfor planens begrensning skal ha en angitt bruk, men kan i tillegg reguleres med begrensninger i form av fare, restriksjon, bevaring, fornyelse, eller eventuelt bestemmelse om rekkefølge.

"Bruksformålene" danner en sammenhengende "mosaikk" innenfor planavgrensningen med egen temakode
1202. De øvrige formål er selvstendige flater med egne flatetema, som enten følger avgrensningen av
"bruksformålet", eller krysser disse. For regulerings- og bebyggelsesplaner er det altså 3 flatenivåer:

Formålsområder ("bruksformål")
Til formålsområdene (REGFORM 100-499, 600-631, 650-652, 670-799 og 900-990) kan det knyttes følgende
opplysninger:

Reguleringsformål: REGFORM
Reguleringsformål-utdyping: REGFORMUTDYP (opsjon)
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)
Tillatt utnytting: UTNYTT (opsjon)
Krav til uteareal: UTEAREAL (opsjon)
Byggverkbestemmelser: BYGGVERK (opsjon)
Avkjørselsbestemmelser: AVKJ (opsjon)

Til formålsområdene REGFORM 199, 299, 398, 399, 459, 469, 631, 699, 990 og 999 må det knyttes følgende tilleggsopplysninger:
Reguleringsformål-utdyping: REGFORMUTDYP

Geometrisk beskrivelse av det enkelte formålområdes avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

Fareområder
Til fareområdene, (REGFORM 500-590) kan det knyttes følgende opplysninger:
Reguleringsformål: REGFORM
Reguleringsformål-utdyping: REGFORMUTDYP (opsjon)
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)

Til formålsområdene REGFORM 590 må det knyttes følgende tilleggsopplysninger:
Reguleringsformål-utdyping: REGFORMUTDYP

Geometrisk beskrivelse av det enkelte fareområdes avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

Restriksjonsområder
Til restriksjonsområdene (REGFORM 640-646 kan det knyttes følgende opplysninger:
Reguleringsformål: REGFORM
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av det enkelte restriksjonsområdes avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

Bevaringsområder
Til bevaringsområdene (REGFORM 660- 669) kan det knyttes følgende opplysninger:
Reguleringsformål: REGFORM
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av det enkelte bevaringsområdes avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

Fornyelsesområder
Til fornyelsesområdene (REGFORM 800) kan det knyttes følgende opplysninger:
Reguleringsformål: REGFORM
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av det enkelte fomyelsesområdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:

Rekkefølgeområder
Til rekkefølgeområdene(REGFORM 991-992) kan det knyttes følgende opplysninger:
Reguleringsformål: REGFORM
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)
Vertikalnivå: VERTNIV (opsjon)
Feltbetegnelse: FELTNAVN (opsjon)

Geometrisk beskrivelse av det enkelte rekkefølgeområdets avgrensning, flate og representasjonspunkt angis ved følgende temakoder:

3.3.2.1 Reguleringsformål (REGFORM)

Hvilke koder som er benyttet for de ulike objekttyper er gjengitt i kodeliste og detaljeringsgrad for objektene, kap 6.2.

3.3.2.2 Reguleringsformål utdyping (REGFORMUTDYP)

3.3.2.3 Planidentifikasjon (PLANID)

3.3.2.4 Vertikalnivå for reguleringsformål (VERTNIV)

3.3.2.5 Feltbetegnelse (FELTNAVN)

3.3.2.6 Tillatt utnyttelse (UTNYTT)

3.3.2.7 Krav til uteareal (UTEAREAL)

3.3.2.8 Bestemmelser om bygningers plassering, utforming m.v. (BYGGVERK)

3.3.2.9 Bestemmelser om avkjørsler (AVKJ)

Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere.

EKSEMPEL PÅ REGULERINGSFORMÅL (Figur 9)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.3.3 Temakoder for juridisk bindende tilleggsinformasjon


Disse temakodene brukes for punkt- og linjeobjekter som er juridisk bindende men som ikke inngår i flatedannelser.

Geometrisk beskrivelse av reguleringsplanlinjer angis ved følgende temakoder:


Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. PLANID er definert og forklart i avsnitt 5.1.2.1. For tekst generert fra grafiske egenskaper på linjeelementer (.LINJE, .KURVE, m.fl.) brukes ..TTEMA med aktuell ..LTEMA-kode.

Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.

EKSEMPEL PÅ JURIDISK BINDENDE TILLEGGSINFORMASJON (Figur 10)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..TTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.3.4 Påskrift på Regulerings- og Bebyggelsesplaner


Til regulerings- og bebyggelsesplaner kan tekstlige opplysninger knyttes ved egenskapen:

Påskrift: STRENG
Planidentifikasjon: PLANID (opsjon)


Geometrisk beskrivelse av tekstens plassering angis ved temakoden ..TTEMA 1280 i en .TEKST-datagruppe. Egenskapen PLANID er opsjon også i disse datagruppene. Tekstplassering kan spesifiseres enkelt ved å oppgi én eller flere koordinatverdier slik mekanismen er beskrevet i Del 1 Praktisk Bruk, avsnitt 9.2. Der beskrives også bruk av forskjellige fonttyper og størrelser, m.m.

SOSI-koding for påskrift vil eksempelvis kunne se slik ut:

.TEKST 1:
..TTEMA 1280
..STRENG "Ekkodalen"
..PLANID 199600123

3.4 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid i hht. PBL § 33


Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:


Til området knyttes opplysning om:

Saksnummer: SAKSNR
Avgjørelsesdato: AVGJDATO

(se hhv. avsnittene 3.7.1.1 og 3.7.2.7).
EKSEMPEL PÅ DELE- OG BYGGEFORBUD
(Figur 11)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.5 Ekspropriasjon i hht. PBL Kap. VIII


Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:


Til området knyttes opplysning om:

Saksnummer: SAKSNR
Avgjørelsesdato: AVGJDATO

(se hhv. avsnittene 3.7.1.1 og 3.7.2.7).EKSEMPEL PÅ EKSPROPRIASJON
(Figur 12)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.6 Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v. i hht. PBL Kap. XI


Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning og flate angis ved følgende temakoder:


Til området knyttes opplysning om SAKSNR og AVGJDATO (se hhv. avsnittene 3.7.1.1 og 3.7.2.7).
EKSEMPEL PÅ REFUSJON
(Figur 13)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.7 Enkeltsaker i henhold til PBL


Omfatter alle søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven samt tilgrensende lovverk der avgjørelse treffes som del av saksbehandling etter PBL. En søknad kan omfatte flere tiltak med ulik avgjørelse. Registreringen bør splittes i saker til behandling og avgjørelse vedrørende tiltak.

EKSEMPEL PÅ MOTTATT BYGGESØKNAD
(Figur 14)

3.7.1 Saker til behandling


Det kan være ønskelig å ha en geografisk representasjon av de saker som er under behandling. Opplysninger om saksnr, sakstype, behandlingsstatus, m.v., bør ligge i SAK-systemet, men SOSI bør inneholde et korresponderende kodeverk for å kunne overføre disse opplysninger uten samtidig å måtte overføre SAK-systemet.

Inndelingen bør baseres på de ulike behov for gruppering av saker etter type og omfang.

I og med at en sak kan føre til flere tiltak (med ulik avgjørelse) kan behandlingsstatus ikke spesifisere om saken er godkjent eller avslått, men kun angi om den er avgjort.

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:


Til søknadsområdet kan det knyttes følgende opplysninger:
Saksidentifikasjon: SAKSNR
Sakstype: SAKSTYPE
Sakens omfang: SAKSOMF
Behandlingsstatus: BEHSTAT
Registreringsmetode: REGMETOD (opsjon)

3.7.1.1 Saksidentifikasjon for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

3.7.1.2 Sakens innhold / type (SAKSTYPE)

3.7.1.3 Sakens omfang (SAKSOMF)

3.7.1.4 Behandlingsstatus (BEHSTAT)

3.7.1.5 Registreringsmetode (REGMETOD)EKSEMPEL PÅ REGISTRERING AV BYGGESØKNAD
(Figur 15)


Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..FTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.7.2 Avgjørelser i henhold til § 93 (tiltak)


En avgjort sak "splittes" i de enkelte tiltak saken består av og disse registreres hver for seg med saksnummer og tiltaksnummer eventuelt Bygningsnummer, Gårds- og bruksnummer eller Adresseident (som i GAB), vedtakstype, avgjørelsesdato, eventuell dispensasjon, samt tiltakstype og eventuell beskrivelse der dette er nødvendig.

Geometrisk beskrivelse av områdets avgrensning, flate og representasjonpunkt angis ved følgende temakoder:


Til tiltaksområdet kan det knyttes følgende opplysninger:

Saksidentifikasjon: SAKSNR
Tiltaksidentifikasjon: TILTAKNR
GAB-identifikasjon:

Gårds-/Bruksid.: GID (opsjon)
Adresseident: AID (opsjon)
Byggnr.: BYGGNR (opsjon)
Tiltakstype: PBTILTAK
Beskrivelse: BESKRIV (opsjon)
Vedtak / avgjørelse: VEDTAK
Dato for vedtak/avgjørelse: AVGJDATO
Dispensasjon: LOVDISP (opsjon)
Kartregistrering: KARTREG (opsjon)
Registreringsmetode: REGMETOD (opsjon)

3.7.2.1 Saksidentifikasjon for enkeltsaker / enkeltvedtak (SAKSNR)

3.7.2.2 Tiltaksidentifikasjon (TILTAKNR)

3.7.2.3 GAB-identifikasjon (GID, AID eller BYGGNR)

3.7.2.4 Tiltakstype (PBTILTAK) i.h.h.t. PBL

3.7.2.5 Beskrivelse (tiltaksbeskrivelse)

3.7.2.6 Vedtak (avgjørelse)

3.7.2.7 Dato for vedtak /avgjørelse

3.7.2.8 Dispensasjon

3.7.2.9 Kartregistrering (status på registrering i grunnkartet)

3.7.2.10 Registreringsmetode


EKSEMPEL PÅ REGISTRERING AV AVGJØRELSE
(Figur 16)

Nedenfor er eksempler på SOSI-koding for de nevnte objekter i skissen. I tillegg til egenskapene (..LTEMA, ..PTEMA, m.fl.) som karakteriserer de forskjellige objekttypene vil samtlige objekttyper ha noen generelle egenskaper (..DATO, ..KVALITET, m.fl.) og koordinatverdier som ikke bestemmer objekttypen.

3.8 Ikke-juridisk informasjon og illustrasjoner knyttet til planlegging etter Plan- og bygningsloven

I tilknytning til de juridiske planer utarbeides det gjerne temakart eller illustrasjoner for å vise forhold som ikke er en del av den juridisk bindende plan, men som er viktig for forståelsen av planen, f.eks. grunnlaget for planen, konsekvensene av planen eller hvordan man tenker seg planen gjennomført.

3.8.1 Illustrasjonsplaner


OPPLYSNINGER KNYTTET TIL PLANOMRÅDET


Til planområdet kan det knyttes følgende opplysninger:
Planidentifikasjon: PLANID
Tematype: TEMATYPE
Situasjonsstatus: STATUS - opsjon

3.8.1.1 Planidentifikasjon (PLANID)


Identen brukes som kopling mellom grafisk informasjon og opplysninger om planbehandling mv. i tilhørende saksbehandlingssystemer.

3.8.1.2 Tematype (TEMATYPE)

3.8.1.3 Status (STATUS)

Dette elementet er definert i den generelle delen av SOSI. Bare de kodene som benyttes i plansammenheng gjentas her

3.8.1.4 Vertikalt nivå (VERTNIV)

3.8.1.5 Saksinformasjon (SAK)

Det presiseres at dette elementet SAK kun benyttes for å formidle tilstrekkelig informasjon for illustrasjonsplaner. Dersom det for aktuelle tema allerede finnes retningslinjer for hvordan dette skal gjøres andre steder i SOSI-standarden, skal dette benyttes (for eksempel naturvernområder, som har egne elementer for dette).

3.8.2 Opplysninger knyttet til inholdet i llustrasjonsplan

For å beskrive innholdet i planene kan det benyttes objekter fra alle kapitler i SOSI-standarden med tillegg av egenskapskode for om dette er en eksisterende situasjon, påtenkt eller prosjektert situasjon eller eventuelt historisk.


Til innholdet kan det benyttes følgende opplysning:

Status: STATUS

3.8.2.1 Status (STATUS)

3.8.2.2 Vertikalt nivå (VERTNIV)

EKSEMPEL PÅ TEMAPLAN TIL KOMMUNEDELPLAN VEDRØRENDE
GANG- / SYKKELVEINETT
(Figur 17)


EKSEMPEL PÅ ILLUSTRASJONSPLAN TIL REGULERINGSPLAN
(Figur 18)

4 Datamodeller

Disse datamodellene er utviklet i regi av PLANIS-prosjektet, og oppdatert i henhold til vedtak i SOSI-standarden. Alle objekttyper med tilhørende egenskaper er generert automatisk fra SOSI-DB. Alle relasjoner er manuelt lagt inn. I det videre arbeidet bør en ha spesiell fokus på disse.

Datamodellene er en foreløpig utgave for det videre arbeidet med datamodellering for SOSI-plan.

4.1 Oversiktsmodell

4.2 Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer

4.3 Fylkes- og fylkesdelplan

4.4 Kommuneplan

4.5 Regulerings- og bebyggelsesplan

4.6 Byggeforbud

4.7 Ekspropriasjon

4.8 Refusjon

4.9 Enkeltsaker

4.10 Ikke juridisk informasjon og illustrasjoner

5 SOSI Basisnavndefinisjoner

Nedenfor følger definisjoner for aktuelle SOSI-basisnavn som er spesielle for denne objektkatalogen og som ikke finnes i den generelle SOSI-beskrivelsen.

Følgende elementer blir definert:
AREALST, AVGJDATO, AVKJ, BEHSTAT, BESKRIV, BYGGVERK, FELTNAVN, FYDELTEMA, GENRESTR, IKRAFT, KARTREG, LOVDISP, LOVREF, OMRNAVN, OPLAREAL, OPLAREALUTDYP, OPLRESTR, OPLRETNL, PBTILTAK, PLANBEST, PLANID, PLANNAVN, PLANSTAT, PLANTYPE, REGFORM, REGFORMUTDYP, REGMETOD, SAK, SAKSOMF, SAKSTYPE, TEMATYPE, TILTAKNR, UTEAREAL, UTNYTT, VEDTAK, VERTNIV, VIKTIG, til sammen 37 elementer.

5.1 AREALST arealStatus

Arealstatus

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..AREALST H1

     
 

1

Nåværende

 
 

2

Framtidig

Framtidig (benyttes ikke for LNF-områder)

 

3

Videreutvikling av nåværende

Videreutvikling av nåværende (benyttes ikke for LNF-områder)

5.2 AVGJDATO avgjørelseDato

Dato for vedtak/avgjørelse. Denne egenskapen er knyttet til enkeltvedtak etterPBL Kap VIII.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..AVGJDATO DATO

<dato>

   

5.3 AVKJ avkjørselBestemmelse

Angir om avkjørsel til formålsområde tillates eller ikke tillates, eller om det i plan / bestemmelser er tillatt avkjørsel via annet formål enn vei (via gangvei, turvei e.l.). I sistnevnte situasjon knyttes egenskapen til det formålsområde det er tillatt å passere.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..AVKJ H1

     
 

1

Avkjørsel tillatt

 
 

2

Avkjørsel ikke tillatt

 

5.4 BEHSTAT behandlingsStatus

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BEHSTAT H1

     
 

1

Mottatt søknad

 
 

2

Under behandling

 
 

8

Avgjort / behandlet

 
 

9

Trukket

 

5.5 BESKRIV tiltaksBeskrivelse

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BESKRIV T120

<tekst>

   

5.6 BYGGVERK byggverkBestemmelser

Bestemmelser om bygningers plassering, utforming m.v. Benyttes der planen angir høyder, møneretning og lignende

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BYGGVERK H1

     
 

1

Fastsatt plassering

 
 

2

Fastsatt høyde

 
 

3

Fastsatt plassering/høyde

 
 

4

Fastsatt møneretning

 
 

5

Fastsatt plassering/møneretning

 
 

6

Fastsatt plassering/høyde/møneretning

 
 

7

Fastsatt utforming

 

5.7 FELTNAVN feltBetegnelse

Navn / betegnelse på feltet

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..FELTNAVN T20

<tekst>

   

5.8 FYDELTEMA fylkesDelTema

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..FYDELTEMA H2

     
 

10

Samordnet areal- og transportplan

 
 

20

Næringsutvikling

 
 

30

Levekår, kultur og off. tjenestetilbud

 
 

40

Kystsone

 
 

50

Natur og friluftsliv

 
 

60

Fjell- og utmarksområde

 
 

70

Vegplan

 
 

80

Vannbruksplan

 
 

99

Annen plan / utredning

 

5.9 GENRESTR generellRestriksjon

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..GENRESTR H3

     
   

Rikspolitiske retningslinjer (§17-1, 1. ledd)

 
 

110

Rikspolitisk retningslinje

Rikspolitisk retningslinje, Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd (generell kode)

 

111

Område med særskilt RPR

Område der særskilt RPR gjelder (uspesifisert). (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1a)

 

112

RPR for barn og unges rettigheter

RPR for å ivareta barn og unges rettigheter (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1b)

 

113

RPR for Oslofjorden

RPR for Oslofjorden (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1c)

 

114

RPR for samordnet areal/transportplan

PR for samordnet areal og transportplanlegging (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1d)

 

115

RPR hovedflyplass Gardermoen

RPR i forbindelse med hovedflyplass Gardermoen (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1e)

 

116

RPR for vernede vassdrag

RPR for vernede vassdrag (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, 1f)

   

Rikspolitiske best. - midlertidig byggeforbud (17-1, 2. ledd)

 
 

130

Byggeforbud særskilt bygge/anleggstiltak

Byggeforbud for særskilt bygge- og anleggstiltak (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, nr.2)

   

Lovfestet byggeforbud i 100m beltet langs sjøen (§17-2, 1. ledd)

 
 

140

Byggeforbud i 100 metersbeltet

Byggeforbud i 100 metersbeltet (Plan- og bygningslovens §17-1, 1.ledd, nr.3)

5.10 IKRAFT ikrafttredelseDato

Denne egenskapen er knyttet til planer etter PBL kap.b IV - VI

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..IKRAFT DATO

<dato>

   

5.11 KARTREG kartRegistrering

Status på registrering i grunnkartet

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..KARTREG H1

     
 

1

Ikke innmålt i kartet

 
 

2

Innmålt i kartet

 

5.12 LOVDISP lovDispensasjon

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..LOVDISP H2

     
 

10

PBL og tilhørende forskrift, vedtekt

Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift, vedtekt, etc (generalisert).

 

11

PBL

Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven

 

12

Byggeforskrifter

Dispensasjon fra byggeforskrifter

 

13

Vedtekter til PBL

Dispensasjon fra vedtekter til Plan- og bygningsloven

 

14

Arealbruk kommune(del)plan

Dispensasjon fra arealbruk i kommune- / kommunedelplan

 

15

Bestemmelser kommune(del)plan

Dispensasjon fra bestemmelser til kommune(del)plan

 

16

Regulerings- / bebyggelsesplan

Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan / bebyggelsesplan

 

20

Veglov

Dispensasjon fra Veglov

 

30

Jordlov

Dispensasjon fra Jordlov

 

40

Arbeidsmiljølov

Dispensasjon fra Arbeidsmiljølov

 

50

Forurensningslov

Dispensasjon fra Forurensningslov

5.13 LOVREF lovReferense

Lovhenvisning. Benyttes der det som følge av lovendringer, overgangs-bestemmelser etc. er viktig å angi hvilken lov-versjon planen er behandlet i henhold til.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..LOVREF T120

<tekst>

   

5.14 OMRNAVN områdeNavn

Områdenavn

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..OMRNAVN T20

<tekst>

   

5.15 OPLAREAL oversiktPlanAreal

Oversiktsplanareal

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..OPLAREAL H3

     
 

100

Byggeområde

Byggeområde, Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 1 (For generalisering)

 

101

Bybebyggelse

 
 

102

Tettbebyggelse

 
 

110

Boligområder

Boligområder (frittliggende, konsentrert, blokker)

 

120

Senterområde

Senterområder (hovedsenter, lokalsenter)

 

130

Erverv

 
 

131

Forretning

 
 

132

Kontor

 
 

133

Industri

 
 

134

Lager

 
 

140

Fritidsbebyggelse

 
 

150

Offentlig bygning

 
 

155

Bygn. med særskilt allmennyttig formål

Bygninger med særskilt angitt allmennyttig formål

 

160

Kommunalteknisk anlegg

Kommunaltekniske anlegg

 

161

Grav- og urnelund

 
 

162

Avfallsbehandling

 
 

163

Kommunalteknisk virksomhet

 
 

170

Friområder

Friområder (for generalisering)

 

171

Idrettsanlegg

 
 

172

Park/turvei

 
 

173

Skiløype

 
 

190

Annet byggeområde

Annet byggeområde, NB: arealbruk må angis som OPLAREALUTDYP

 

200

Landbruks-, Natur- og Friluftsområde

Landbruks.-, Natur- og Friluftsområde, Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 2 (For generalisering)

 

210

LNF-område

LNF-områder uten bestemmelser om spredt utbygging (§20-4, 1. ledd, nr. 2).

 

220

LNF-område med spredt bebyggelse

LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c)
(Det offisielle plankartet med rettsvirkninger bør fortrinnsvis vise separate områder for spredt boligbebyggelse, ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse hver for seg)

 

221

LNF-område med spredt boligbebyggelse

LNF-områder der spredt boligbygging er tillatt (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c)

 

222

LNF-område med spredt ervervsbebyggelse

LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er tillatt (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c)

 

223

LNF-område med spredt fritidsbebyggelse

LNF-områder der fritidsbebyggelse er tillatt (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c)

 

300

Område for råstoffutvinning

Område for råstoffutvinning (Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 3), (For generalisering)

 

310

Gruvedrift

 
 

320

Masseuttak

Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak)

 

330

Myrarealer

 
 

400

Område som er eller skal båndlegges

Område som er båndlagt eller skal båndlegges (Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 4), (For generalisering)

 

410

Båndlegging etter lov om naturvern

 
 

420

Båndlegging etter lov om kulturminner

 
 

460

Båndlegges for forsvaret

 
 

470

Områder som skal reguleres etter PBL

 
 

490

Båndlegging etter annet lovverk

Båndlegging etter annet lovverk, NB: detaljering må angis som OPLAREALUTDYP

 

499

Båndlegging etter flere lovverk

Båndlegging etter flere lovverk, NB: detaljering må angis som OPLAREALUTDYP

 

500

Område for vern av sjø og vassdrag

Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, (For generalisering)

 

510

Vann med restriksjon (drikkevannskilde)

Vann med restriksjon (drikkevannskilde e.l.)

 

520

Vannareal for alment friluftsliv

 
 

521

Småbåthavn

 
 

522

Idrettsområde

 
 

530

Vannareal for almen flerbruk

 
 

531

Ferdselsområde

 
 

532

Fiskeområde

 
 

533

Akvakulturområde

 
 

540

LNF-område i sjø og vassdrag

 
 

541

Friluftsområde i sjø og vassdrag

 
 

542

Naturområde i sjø og vassdrag

 
 

590

Annen særskilt bruk eller vern

Annen særskilt bruk eller vern (NB: detaljering må angis som OPLAREALUTDYP)

 

600

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (Plan- og bygningslovens § 20-4, 1. ledd, nr. 6), (For generalisering)

 

610

Veiareal

 
 

620

Parkering

 
 

630

Fotgjengerstrøk

Fotgjengerstrøk (for generalisering)

 

631

Bilfritt trafikkareal

 
 

632

Gang- og sykkelareal

 
 

640

Terminal

 
 

641

Terminalbygg

Terminalbygg
(Brukes spesielt i mer detaljerte kommunedelplaner og gjelder: Stasjonsbygning. Ekspedisjonsbygning på flyplass, havn, bussterminal, godsterminal m.v. Andre bygninger som er nødvendige for terminaldriften)

 

650

Jernbaneareal

 
 

660

Sporveisareal

 
 

670

Flyplass

 
 

680

Havn

 

5.16 OPLAREALUTDYP oversiktPlanarealUtdyping

Utdyping av oversiktsplanareal

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..OPLAREALUTDYP T70

<tekst>

   

5.17 OPLRESTR oversiktPlanRestriksjoner

Oversiktsplanrestriksjoner

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..OPLRESTR H3

     
 

100

Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser (Plan- og bygnings-lovens § 20-4, 2. ledd) (For generalisering)

 

110

Krav om regulerings-/bebyggelsesplan

Krav om regulerings- eller bebyggelsesplan (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav a)

 

111

Krav om reguleringsplan

Krav om reguleringsplan (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav a)

 

112

Krav om bebyggelsesplan

Krav om bebyggelsesplan (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav a)

 

130

Best om rekkefølge, karakter, omfang

Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge, bebyg-gelsens karakter, omfang lokalisering m.v. (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav b og c). (For generalisering)

 

131

Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge

Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav b).

 

132

Bestemmelser om bebyggelsens karakter

Bestemmelser om bebyggelsens karakter (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav b).

 

133

Bestemmelser om bebyggelsens omfang

Bestemmelser om omfang av spredt bebyggelse i LNF-områder (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c).

 

134

Bestemmelser om lokalisering

Bestemmelser om lokalisering av spredt bebyggelse i LNF-områder (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav c).

 

135

Forbud mot fritidsbebyggelse

Bestemmelser om forbud mot fritidsbebyggelse (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav e).

 

136

Byggeforbud langs vassdrag

Bestemmelser om forbud mot bestemt angitte bygge- og anleggstiltak langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinje (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd bokstav f)

 

140

Områder som er unntatt fra rettsvirkning

Områder som er unntatt fra rettsvirkning (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, § 20-5, 5. og 7. ledd og § 20-6, 3. ledd), (For generalisering)

 

141

Område unntatt pga. Innsigelse

Områder unntatt fra rettsvirkning pga. innsigelse (Plan- og bygningslovens § 20-5, 5. ledd) eller endring (PBL § 20-5, 7. ledd)

 

142

Område særskilt unntatt rettsvirkning

Områder som er særskilt unntatt fra rettsvirkning (Plan- og bygningslovens § 20-4, 2. ledd, bokstav h).

 

149

Område unntatt fra rettsvirkning

Område som er unntatt rettsvirkning fordi tidligere vedtatt rikspolitisk bestemmelse, reguleringsplan eller bebyggelsesplan fortsatt skal gjelde (§ 20-6, 3. ledd)

 

400

Restriksjoner etter annet lovverk

Restriksjoner etter annet lovverk enn PBL

 

410

Nedslagsfelt drikkevann

Nedslagsfelt drikkevann (Plan- og bygningslovens §20-4, 2. ledd)

 

411

Område for grunnvann

Område for grunnvann (Plan- og bygningslovens §20-4, 2. ledd)

 

420

Flystøysone

Flystøysone (Plan- og bygningslovens §20-4, 2. ledd)

 

499

Annen restriksjon

Andre restriksjoner (Plan- og bygningslovens §20-4, 2. ledd)

5.18 OPLRETNL oversiktPlanRetningslinjer

Oversiktsplanretningslinjer

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..OPLRETNL H3

     
 

110

Retningslinjer i LNF-områder

 
 

111

LNF-område hvor landbruk dominerer

 
 

112

LNF-omr. hvor friluftsliv er dominerende

LNF-område hvor friluftsliv er dominerende

 

113

LNF-område hvor naturvern dominerer

LNF-område hvor naturvern er den dominerende

 

120

Annen retningslinje

Andre Retningslinjer

 

121

Bygge/anleggstiltak bør ikke tillates

Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge og anleggstiltak ikke bør tillates

 

122

Bygge/anleggstiltak kan tillates

Viktige landskaps-, turvegdrag/grønnstruktur der bygge og anleggstiltak kan tillates

5.19 PBTILTAK tiltakType

Tiltakstype

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PBTILTAK H2

     
 

10

Arbeid som krever byggtillatelse

Arbeid som krever byggtillatelse (Plan- og bygningslovens §93)

 

20

Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg (Plan- og bygningslovens §93a), (For generalisering)

 

21

Nybygg

Nybygg (Plan- og bygningslovens §93a)

 

22

Tilbygg

Tilbygg (Plan- og bygningslovens §93a)

 

23

Påbygg

Påbygg (Plan- og bygningslovens §93a)

 

24

Underbygg

Underbygg (Plan- og bygningslovens §93a)

 

25

Konstruksjon

Konstruksjon (Plan- og bygningslovens §93a)

 

30

Fasadeendring, endring/reparasjon

Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak (Plan- og bygningslovens §93b)

 

31

Fasadeendring

Fasadeendring (Plan- og bygningslovens §93b)

 

32

Reparasjon

Reparasjon (Plan- og bygningslovens §93b)

 

35

Bruksendring, utvidelse/endring drift

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak (Plan- og bygningslovens §93c)

 

39

Riving av tiltak

Riving av tiltak (Plan- og bygningslovens §93d)

 

40

Bygningsteknisk installasjoner

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (Plan- og bygningslovens §93e)

 

41

Heis, rulletrapp

Heis, rulletrapp (Plan- og bygningslovens §93e)

 

42

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg (Plan- og bygningslovens §93e)

 

45

Sammenføyning av bruksenheter i boliger

93f. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

 

50

Innhegning, skilt, reklame ol

Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklame-innretninger og lignende (Plan- og bygningslovens §93g)

 

51

Gjerde

Gjerde (Plan- og bygningslovens §93g)

 

52

Mur

Mur (Plan- og bygningslovens §93g)

 

53

Støyskjerm

Støyskjerm (Plan- og bygningslovens §93g)

 

54

Skilt m.v.

Skilt m.v. (Plan- og bygningslovens §93g)

 

60

Deling av eiendom

Deling av eiendom e.l. bortfestet i mer enn 10 år (Plan- og bygningslovens §93h)

 

61

Delelinje

Delelinje (Plan- og bygningslovens §93h)

 

62

Grensejustering

Grensejustering (Plan- og bygningslovens §93h)

 

65

Vesentlige terrenginngrep

Vesentlige terrenginngrep (Plan- og bygningslovens §93i)

 

66

Oppfylling

Oppfylling (Plan- og bygningslovens §93i)

 

67

Masseuttak

Masseuttak (Plan- og bygningslovens §93i)

 

70

Anlegg av veg, parkeringsplass, mv.

Anlegg av veg eller parkeringsplass m.v. (Plan- og bygningslovens §93j)

 

71

Veg, parkering etc.

Veg, parkering etc. (Plan- og bygningslovens §93j)

 

72

Golfbane, ridebane etc.

Golfbane, ridebane etc. (Plan- og bygningslovens §93j)

 

80

Andre avgjørelser

 
 

81

Avkjøringstillatelse

 
 

82

Stenging av avkjørsel

 
 

83

Utslippstillatelse

 

5.20 PLANBEST planBestemmelse

Angir om planbestemmelser finnes som egen tekst, noe som er nødvendig for at en skal kunne presentere kart og bestemmelser på samme papirkart.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PLANBEST H1

     
 

1

Med bestemmelser som egen tekst

 
 

2

Uten bestemmelser

 
 

3

Planbestemmelser fremgår kun av kartet

Planbestemmelser fremgår kun av kartet (bygghøyder m.v.)

 

4

Planbestemmelser både kart og tekst

Planbestemmelser både på kart og som egen tekst

5.21 PLANID planIdentifikasjon

I og med at PLANID er definert som T16 (tekst med inntil 16 tegn) står kommunene fritt til å definere innhold i PLANID. For å kunne gjøre koplinger mellom GIS, GAB og saksbehandlingssystemer må imidlertid PLANID benyttes entydig i alle sammenhenger innenfor en kommune.
For kommuner som foreløpig ikke har bundet seg opp i et nummereringssystem for planer, anbefales følgende fortløpende nummerering:
PLANID = ååååxxxx, hvor fire-sifret årstall angis og planene nummereres fortløpende innen hvert år.
Det er unødvendig å ta med kode for plantype i planidentifikasjonen fordi standarden beskriver egen kode for plantypen. Likeledes er det unødvendig å inkludere dato (utover fire-sifret årstall) og kommunenummer, siden det er egne SOSI basiselementer for disse opplysninger, h.h.v. ..DATO og ..KOMM.
Hvis en plan består av flere frittstående arealer (øyer), må planidentifikasjonen angis på alle flatene som planen består av.
Hvis en plan består av flere frittliggende linjer eller punkter må planidentifikasjonen angis på alle frittliggende objekter som utgjør planen.
Som opsjon kan PLANID benyttes på alle elementer som er en del av planen.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PLANID T16

<tekst>

   

5.22 PLANNAVN planNavn

Navnet gjengir tekst i planens tittelfelt. Det bør fortrinnsvis nyttes navn som hentes fra Det sentrale stedsnavnregister (SSR), som føres av Statens kartverk der dette er mulig og at plannavn innledes med "Reguleringsplan for ..." og "Kommuneplan for ..."

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PLANNAVN T120

<tekst>

   

5.23 PLANSTAT planStatus

PLANSTAT benyttes for alle plannivå.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PLANSTAT H1

     
 

1

Planlegging igangsatt

 
 

2

Planforslag

 
 

3

Gjeldende plan

 
 

4

Opphevet

 
 

5

Utgått/erstattet

 

5.24 PLANTYPE planType

Plantype

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PLANTYPE H2

     
 

10

Fylkesplanens arealdel

 
 

11

Fylkesdelplan

 
 

20

Kommuneplanens arealdel

 
 

21

Kommunedelplan

 
 

30

Reguleringsplan

 
 

31

Mindre vesentlig reguleringsendring

 
 

32

Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan

Bebyggelsesplan i henhold til reguleringsplan

 

33

Bebyggelsesplan ihht kommunepl.arealdel

Bebyggelsesplan i henhold til kommuneplanens arealdel

5.25 REGFORM reguleringFormål

Reguleringsformål

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..REGFORM H3

     
 

100

Byggeområde

Byggeområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 1), (For generalisering)

 

100 <> 499

Benyttet for RB_Bruk

 
 

110

Boliger

Område for boliger med tilhørende anlegg

 

111

Frittliggende småhusbebyggelse

 
 

112

Konsentrert småhusbebyggelse

 
 

113

Blokkbebyggelse

 
 

115

Garasje

Garasjer i boligområder

 

120

Forretning

Områder for forretning

 

130

Kontor

Områder for kontorf

 

140

Industri

Områder for industri

 

150

Fritidsbebyggelse

Områder for fritidsbebyggelse

 

160

Offentlige bygninger

Område for offentlige bygninger (stat, fylke, kommune)

 

162

Offentlig bygg - barnehage

 
 

163

Offentlig bygg - undervisning

 
 

164

Offentlig bygg - institusjon

 
 

166

Offentlig bygg - kirke

 
 

167

Offentlig bygg - forsamlingslokale

 
 

169

Offentlig bygg - administrativt bygg

 
 

170

allmennyttig formål

Område for særskilt angitt allmennyttig formål. (eieren angis såvidt mulig), (For generalisering)

 

172

allmennyttig formål - barnehage

 
 

173

allmennyttig formål - undervisning

 
 

174

allmennyttig formål - institusjon

 
 

176

allmennyttig formål - kirke

 
 

177

allmennyttig formål - forsamlingslokale

 
 

179

allmennyttig formål - administrativt bygg

 
 

180

Herberge og bevertningssted

Område for herberger og bevertningssteder (For generalisering)

 

181

Hotell

Hotell med tilhørende anlegg

 

182

Bevertning

 
 

190

Garasjeanlegg og bensinstasjon

Område for garasjeanlegg/bensinstasjoner (For generalisering)

 

191

Garasjeanlegg

 
 

192

Bensinstasjon

Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner (For generalisering)

 

199

Annet byggeområde

Annet byggeområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 1. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

200

Landbruksområde

Landbruksområde (Plan- og bygningslovens §25, 1. ledd, nr. 2), (For generalisering)

 

210

Jord- og skogbruk

Områder for jord- og skogbruk

 

220

Reindrift

Områder for reindrift

 

230

Gartneri

Områder for gartneri

 

240

Parsellhage

Område for parsellhager

 

299

Annet landbruksområde

Annet landbruksområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 2. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

300

Offentlig trafikkområde

Offentlige trafikkområder (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 3), (For generalisering)

 

310

Kjørevei

 
 

311

Gate med fortau

 
 

319

Annen veigrunn

 
 

320

Gang-/sykkelvei

 
 

321

Sykkelvei

 
 

322

Gangvei

 
 

330

Gatetun

 
 

331

Torg

 
 

332

Rasteplass

 
 

333

Parkeringsplass

 
 

340

Kollektivanlegg

 
 

341

Bussterminal

 
 

342

Bussholdeplass

 
 

343

Drosjeholdeplass

 
 

350

Jernbane

 
 

360

Sporvei/forstadsbane

 
 

370

Flyplass med administrasjonsbygg

Flyplass med administrasjonsbygninger

 

371

Flyplass/taxebane

 
 

372

Hangarer, verksteder, admin.bygg

Hangarer, verksteder, administrasjonsbygg

 

380

Havneområde (landdelen)

Havneområde (anlegg på land)

 

381

Kai

 
 

382

Småbåtanlegg (landdelen)

Småbåtanlegg, (anlegg på land)

 

390

Trafikkområde i sjø og vassdrag

 
 

391

Skipsled

 
 

392

Havneområde i sjø

 
 

398

Annet trafikkområde i sjø/vassdrag

Annet trafikkområde i sjø/vassdrag. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 3. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

399

Annet trafikkområde

Annet trafikkområde (på land). Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 3. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

400

Offentlig friområde

Offentlig friområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 4), (For generalisering)

 

410

Park

 
 

420

Turvei

 
 

421

Skiløype

 
 

430

Anlegg for lek

 
 

440

Anlegg for idrett og sport

 
 

450

Leirplass

 
 

459

Annet friområde

Annet friområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 4. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

460

Friområde i sjø og vassdrag

Friområde i sjø og vassdrag (for generalisering)

 

461

Badeområde

 
 

462

Småbåthavn

 
 

463

Regattabane

 
 

469

Annet friområde i sjø/vassdrag

Må være innenfor rammen av PBL§ 25. 1.ledd nr.4

 

500

Fareområde

Fareområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 5), (For generalisering)

 

500 <> 590

Benyttet for RB_Fare

 
 

510

Høyspenningsanlegg

 
 

520

Skytebane

 
 

530

Ildsfarlig opplag ol

Ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmenheten

 

540

Rasfare

Område med rasfare

 

550

Flomfare

Område med flomfare

 

590

Annen særskilt angitt fare

Område med annen særskilt angitt fare (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

600

Spesialområde

Spesialområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 6), (For generalisering)

 

600 <> 639

Benyttet for RB_Bruk

 
 

601

Privat vei

 
 

611

Parkbelte i industriområde

 
 

612

Campingplass

 
 

613

Friluftsområde (på land)

Friluftsområde på land (også turvei / skiløype)

 

614

Friluftsområde i sjø/vassdrag

Friluftsområde i sjø/vassdrag

 

615

Idrettsanl., ikke offentlig tilgjengelig

Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig

 

616

Golfbane

 
 

617

Grav- og urnelund

 
 

618

Privat småbåtanlegg (landdelen)

Privat småbåtanlegg (anlegg på land)

 

619

Privat småbåthavn (sjødelen)

Privat småbåthavn (anlegg på sjø)

 

620

Anlegg i grunnen

Område for anlegg i grunnen

 

621

Kommunalteknisk virksomhet

Områder for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet

 

622

Drikkevannsmagsin

 
 

623

Vann- og avløpsanlegg

 
 

624

Fjernvarmeanlegg

Områder for bygging og drift av fjernvarmeanlegg

 

625

Anlegg for telekommunikasjon

 
 

626

Anlegg for forsvaret

Øvingsområde med tilhørende.anlegg for forsvaret/sivilforsvaret

 

627

Anlegg for radionavigasjon

Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass

 

630

Fiskebruk

 
 

631

Andre anlegg i vassdrag / sjø

Annet område for anlegg i vassdrag eller i sjøen. Må være innenfor rammen av PBL§ 25. 1.ledd nr.6 (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

633

Bevaring landskap og vegetasjon

 
 

640

Frisiktsone

Frisiktsone ved vei

 

640 <> 659

Benyttet for RB_Restr

 
 

641

Restriksjonsområde flyplass

Restriksjonsområde rundt flyplass

 

645

Grunnvannsmagasin

 
 

646

Nedslagsfelt for drikkevann

 
 

650

Naturvernområde på land

 
 

650 <> 659

Benyttet for RB_Bruk

 
 

651

Naturvernområde i sjø/vassdrag

 
 

652

Klimavernsone

 
 

660

Bevaringsområder

Bevaring av bygninger og anlegg

 

660 <> 663

Benyttet for RB_Bevar

 
 

661

Bevaring av bygninger

 
 

662

Bevaring av anlegg

 
 

663

Bevaring av landskap og vegetasjon

 
 

670 <> 799

Benyttet for RB_Bruk

 
 

670

Steinbrudd og masseuttak

Områder for steinbrudd og masseuttak

 

671

Vesentlige terrenginngrep

Andre områder for vesentlige terrenginngrep

 

681

Pelsdyranlegg

 
 

685

Handelsgartneri

 
 

690

Særskilt anlegg

Område for særskilte anlegg (for generalisering)

 

691

Taubane

 
 

692

Fornøyelsespark

 
 

693

Vindkraft

Område for vindkraft

 

699

Annet spesialområde

Annet spesialområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 6. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

700

Fellesområder

Fellesområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 7), (For generalisering)

 

710

Felles avkjørsel

 
 

720

Felles gangareal

 
 

730

Felles parkeringsplass

 
 

750

Felles lekeareal

Felles lekeareal for barn

 

760

Felles gårdsplass

 
 

770

Felles garasjeanlegg

Fellesareal for garasjer

 

780

Felles grøntareal

 
 

790

Annet fellesareal

Annet fellesareal for flere eiendommer

 

800

Fornyelsesområder

Fornyelsesområde (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 8), (For generalisering)

 

900 <> 990

Benyttet for RB_Bruk

 
 

900

Kombinert formål

Kombinert formål (Plan- og bygningslovens § 25, 2. ledd), (For generalisering). Må være innen rammen av PBL § 25 2. Ledd

 

910

Bolig/Forretning

Kombinert formål: Bolig/Forretning

 

911

Bolig/Forretning/Kontor

Kombinert formål: Bolig/Forretning/Kontor

 

912

Bolig/Kontor

Kombinert formål: Bolig/Kontor

 

913

Bolig/Offentlig

Kombinert formål: Bolig/Offentlig

 

920

Forretning/Kontor

Kombinert formål: Forretning/Kontor

 

921

Forretning/Kontor/Industri

Kombinert formål: Forretning/Kontor/Industri

 

922

Forretning/Industri

Kombinert formål: Forretning/Industri

 

923

Forretning/Kontor/Offentlig

Kombinert formål: Forretning/Kontor/Offentlig

 

924

Forretning/Offentlig

Kombinert formål: Forretning/Offentlig

 

930

Kontor/Industri

Kombinert formål: Kontor/Industri

 

931

Kontor/Offentlig

Kombinert formål: Kontor/Offentlig

 

939

Kontor/Bensinstasjon

Kombinert formål: Kontor/Bensinstasjon

 

960

Offentlig/allmennyttig

Kombinert formål: Offentlig/allmennyttig

 

980

Bevertning/Bensinstasjon

Kombinert formål: Veiserviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon)

 

990

Annet kombinert formål

Annet kombinert formål. Må være innen rammen av PBL § 25 2. Ledd. (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

 

991

Rekkefølgebestemmelse

 
 

992

Midlertidig trafikkområde

 
 

999

Unyansert formål

Unyansert formål (kun for eldre planer). (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP)

5.26 REGFORMUTDYP reguleringFormålUtdyping

Utdyping av reguleringsformål

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..REGFORMUTDYP T70

<tekst>

   

5.27 REGMETOD registreringMetode

Registreringsmetode

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..REGMETOD H1

     
 

1

Ca. angivelse

 
 

2

Digitalisert

 
 

3

Konstruert

 
 

4

Stikningsberegnet

 

5.28 SAK sak

Dette elementet skal benyttes for å formidle tilstrekkelig informasjon for illustrasjonsplaner. Dersom det for aktuelle tema allerede finnes retningslinjer for hvordan dette skal gjøres andre steder i SOSI-standarden, skal dette benyttes (for eksempel naturvernområder, som har egne elementer for dette).

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..SAK *

     

...SAKSNR H9

<tall>

sakNummer.

Saksnummer for enkeltsaker

...VEDTAKSDATO DATO

<dato>

vedtakDato.

Dato for når vedtaket er gjort

...UTVALGSAK H9

<tall>

utvalgsSaksnummer.

Saksnummer ved behandling i utvalg/myndighet

...MYNDIGHET T50

<tekst>

vedtaksMyndighet.

 

5.29 SAKSOMF sakOmfang

Sakens omfang

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..SAKSOMF H1

     
 

1

Ny

 
 

2

Utvidelse

 
 

3

Endring

 
 

4

Bruksendring

 
 

5

Riving / fjerning

 
 

6

Melding

 
 

7

Enkle tiltak

 
 

8

Rapportert ulovlighet

 
 

9

Annet

 

5.30 SAKSTYPE sakType

Sakens innhold/type

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..SAKSTYPE H3

     
 

110

Forespørsler

 
 

120

Bygning

 
 

130

Konstruksjon / anlegg

 
 

140

Installasjon

 
 

150

Terrenginngrep

 
 

160

Deling

 
 

170

Utslipp

 
 

180

Veg, trafikk

 
 

190

Andre saker

 

5.31 TEMATYPE temaType

Tematype

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..TEMATYPE H2

     
 

10

Vern

 
 

11

Naturvern

 
 

12

Kulturlandskap

 
 

13

Bygningsmiljøer

 
 

14

Kulturminner

 
 

20

Rekreasjon

 
 

21

Grøntstruktur

 
 

22

Turveinett

 
 

23

Idrettsanlegg

 
 

30

Utbygging

 
 

31

Offentlig service

 
 

32

Privat service

 
 

33

Boligprogram

Boligprogram (felt m/boligantall og tidspunkt)

 

40

Kommunikasjon

 
 

41

Veinett

 
 

42

Banenett

 
 

43

Båtruter

 
 

44

Bussruter

 
 

45

Gang-/sykkelveinett

 
 

60

Forurensning

 
 

61

Luftforurensning

 
 

62

Støy

 
 

80

Gjennomføring

 
 

81

Illustrasjonsplan

 
 

82

Opparbeidelsesplan

 
 

83

Utomhusplan

 
 

84

Byggeplan for veianlegg

 

5.32 TILTAKNR tiltakNummer

Tiltaksidentifikasjon

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..TILTAKNR H2

<tall>

   

5.33 UTEAREAL uteOppholdAreal

Utnytting

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..UTEAREAL H3

<tall>

   

5.34 UTNYTT utnytting

Utnytting

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..UTNYTT *

     

...UTNTYP H2

 

utnyttingType.

Utnytting

 

1

BYA

Tillatt bebygd areal i prosent. Byggeforskrift 1987

 

1 <> 7

Intervall benyttet i PLAN

 
 

2

BRA

Tillatt bruksareal (BRA-m2 )

 

3

TU

Tillatt tomteutnyttelse (TU-%)

 

4

U

Tillatt grad av utnytting (U). Etter Byggeforskrift 1985 og tidligere

 

5

F

Tillatt flateutnyttelse i prosent (F-%)

 

6

BGA

Brutto gulvareal (BGA i kvm)

 

7

BFA

Bebygd flate (BFA i kvm)

 

10

Ikke tillatt å bebygge

 
 

10 <> 14

Benyttet for RB_Bruk

 
 

11

Ikke tillatt med ytterligere bebyggelse

 
 

12

%-BYA

Tillatt bebygd areal i prosent (%-BYA). Byggeforskrift 1997, kap.3. Veileder T1205 fra MD

 

13

T-BRA

Tillatt bruksareal (T-BRA=kvm). Byggeforskrift 1997, kap.3. Veileder T1205 fra MD

 

14

%-TU

Prosent tomteutnyttelse (%-TU)

...UTNTALL D10

<tall>

utnyttingTall.

Utnytting

Dette elementet skal kompaktifiseres slik:
..UTNYTT <UTNTYP> <UTNTALL>

5.35 VEDTAK vedtak

Vedtak (avgjørelse)

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..VEDTAK H1

     
 

1

Godkjent

 
 

2

Godkjent midlertidig

 
 

6

Trukket

 
 

7

Opphevet

 
 

8

Foreldet

 
 

9

Avslått

 

5.36 VERTNIV vertikalNivå

Vertikalnivå

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..VERTNIV H1

     
 

1

Under bakkenivå (tunnel)

 
 

2

På bakkenivå/vannoverflate

 
 

3

Over bakkenivå (bru)

 
 

4

På bunnen (vann/sjø)

 
 

5

I sjø/vann

 

5.37 VIKTIG viktighet

Viktighet

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..VIKTIG H1

     
 

1

Meget viktig

 
 

2

Viktig

 
 

3

Mindre viktig

 

5.38 Lånte elementer

I tabellen finnes elementer som er brukt av objekttyper i denne katalogen men som tilhører andre kataloger.

Elementnavn

Tilhører objektkatalog

AID

ADR - Adressepunkt

BID

BYGG - Bygninger

BNR

DEK - Eiendomsinformasjon

BOKST

ADR - Adressepunkt

BYGGNR

BYGG - Bygninger

FNR

DEK - Eiendomsinformasjon

FTEMA

GEN8 - Generell del i SOSI, kapittel 8

GATE

VBAS - Vegnett

GID

DEK - Eiendomsinformasjon

GNR

DEK - Eiendomsinformasjon

HUSNR

ADR - Adressepunkt

LTEMA

GEN8 - Generell del i SOSI, kapittel 8

LØPENR

BYGG - Bygninger

PTEMA

GEN8 - Generell del i SOSI, kapittel 8

STATUS

GEN8 - Generell del i SOSI, kapittel 8

STRENG

GEN5 - Generell del i SOSI, kapittel 5

TTEMA

GEN8 - Generell del i SOSI, kapittel 8

UNR

ADR - Adressepunkt

Her følger definisjonene på de lånte elementene.
NB1! Definisjonene er kopiert fra originaldefinisjonen i eierkatalogen.
NB2! Det er kun listet opp de kodeverdiene som er definert brukt i denne katalogen. For full kodeliste, se originaldefinisjon.

5.38.1 AID adresseIdGateNummer

Adresseident - gatenummer

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..AID *

     

...GATE H5

 

gateKode. Tilhører VBAS. For mer info, se originaldefinisjon

 

...HUSNR H4

 

husNummer. Tilhører ADR. For mer info, se originaldefinisjon

 

...BOKST T4

 

adresseIDBokstavNummer. Tilhører ADR. For mer info, se originaldefinisjon

 

...UNR H3

 

underNummer. Tilhører ADR. For mer info, se originaldefinisjon

 

5.38.2 BID bygningEnhetenesUnikeId

BID er bygningsenhetens unike identifikasjon. Egenskapen registreres i GAB

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BID *

     

...BYGGNR H9

 

bygningEnhetenUnikeIdNr. Tilhører BYGG. For mer info, se originaldefinisjon

 

...LØPENR H2

 

bygningsEnhetensLøpenummer. Tilhører BYGG. For mer info, se originaldefinisjon

 

Dette elementet skal kompaktifiseres slik:
..BID <BYGGNR> <LØPENR>

5.38.3 BNR bruksNummer

Grunneiendomsident - bruksnummer

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BNR H4

<tall>

   

5.38.4 BOKST adresseIDBokstavNummer

Adresseident - bokstavnummer

Merknad: BOKSTAV I PLAN

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BOKST T4

<tekst>

   

5.38.5 BYGGNR bygningEnhetenUnikeIdNr

Tildeles i GAB

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..BYGGNR H9

<tall>

   

5.38.6 FNR festeNummer

Grunneiendomsident - festenr.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..FNR H4

<tall>

   

5.38.7 FTEMA flateTemakode

Temakode knyttet til flaterepresentasjon. Benyttes for FLATE og TRASE.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..FTEMA H4

     
 

1100

Virkeområde rikspolitisk bestemmelse

 
 

1101

Planområde

Planområde på fylkesnivå/kommune(del)nivå

 

1102

Arealbruksområde

 
 

1104

Restriksjonsområde

 
 

1110

Retningslinjeområde

 
 

1201

Reguleringsplanområde

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

 

1202

Reguleringsformål

 
 

1205

Fareområde

 
 

1206

Restriksjonsområde

 
 

1207

Bevaringsområde

 
 

1208

Fornyelsesområde

 
 

1209

Rekkefølgeområde

Formålsområde i reg- og bebyggelsesplaner med rekkefølgebestemmelse

 

1261

Byggeforbudsområde

 
 

1262

Ekspropriasjonsområde

 
 

1263

Refusjonsområde

 
 

1271

Søknadsområde

 
 

1272

Tiltaksområde

 
 

1301

Illustrasjonsplanområde

 

5.38.8 GATE gateKode

Gatekoden som finnes i GAB.Koblingen av VBASE mot GAB består i at alle veger med gatekode som finnes i GAB, er påført gatekoder. Gateidenten består av kommunenummer og gatekode, og påføres alle aktuelle veglenker hvor gatekode er definert. Gatekoden er ikke nødvendigvis sammenhengende. Dette er vist i eget eksempel. Selve gatenavnet kan leveres som opsjon. For adressepunkt inngår gateidenten i selve adresseidenten. Se mer om dette under adressepunktdata.

Merknad: Samme som gatenr i PLAN??

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..GATE H5

<tall>

   

5.38.9 GID grunnIdentifikasjon

I DEK er det ..GID som gir koblingen mot GAB. GID kan brukes for å koble en eiendomsteig mot en eiendom i GAB-registeret. GID kan være multippel dvs. at en teig kan tilhøre flere registerenheter (dvs. flere GID /gnr/bnr).

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..GID *

     

...GNR H5

 

gårdsNummer. Tilhører DEK. For mer info, se originaldefinisjon

 

...BNR H4

 

bruksNummer. Tilhører DEK. For mer info, se originaldefinisjon

 

...FNR H4

 

festeNummer. Tilhører DEK. For mer info, se originaldefinisjon

 

Dette elementet skal kompaktifiseres slik:
..GID <GNR> <BNR> <FNR>

5.38.10 GNR gårdsNummer

Grunneiendomsident - gårdsnr.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..GNR H5

<tall>

   

5.38.11 HUSNR husNummer

Husnummer / bnr

Merknad: OGSÅ I PLAN

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..HUSNR H4

<tall>

   

5.38.12 LTEMA linjeTemakode

Linjetema. Benyttes til en grovkoding av data for LINJE, KURVE, BUE, BUEP, SIRKEL, SIRKELP, KLOTOIDE, BEZIER.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..LTEMA H4

     
 

1100

Grense rikspolitisk bestemmelse

 
 

1101

Grense planområde

Grense planområde på fylkesnivå/kommune(del)nivå

 

1102

Grense for arealbruksområde

 
 

1104

Grense restriksjonsgrense

 
 

1110

Grense retningslinjeområde

 
 

1120 <> 1162

   
 

1120

Vegnett

 
 

1121

Fjernvei

 
 

1124

Samlevei

 
 

1125

Adkomstvei

 
 

1130

Gang/sykkelvei

 
 

1131

Sykkelvei

 
 

1132

Gangvei

 
 

1140

Turveitrasé

 
 

1141

Hovedturvei

 
 

1142

Lokalturvei

 
 

1151

Jernbane

 
 

1152

Sporvei (forstadsbane/trikk)

 
 

1161

Skipsled

 
 

1162

Småbåtled

 
 

1201

Grense reguleringsplanområde

Grense regulerings- og bebyggelsesplanområde

 

1202

Grense reguleringsformål

 
 

1203 <> 1204

Benytte for RB_Jur_L

 
 

1203

Regulert tomtegrense

 
 

1204

Eiendomsgrense som skal oppheves

 
 

1205

Grense for fareområde

 
 

1206

Grense for restriksjonsområde

 
 

1207

Grense for bevaringsområde

 
 

1208

Grense for fornyelsesområde

 
 

1209

Grense for rekkefølgeområde

Grense for formålsområde med rekkefølgebestemmelse

 

1210 <> 1215

Benytte for RB_Jur_L

 
 

1211

Byggegrense

 
 

1212

Byggelinje

Byggelinje (påbudt plassering i eldre planer)

 

1213

Planlagt bebyggelse

Omriss av planlagt bebyggelse

 

1214

Bebyggelse som inngår i planen

Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen

 

1215

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet

 

1221 <> 1227

Benytte for RB_Jur_L

 
 

1221

Regulert senterlinje

 
 

1222

Frisiktlinje i veikryss

 
 

1223

Regulert kant kjørebane

Regulert kant kjørebane (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1224

Regulert kjørefelt

Regulert kjørefelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1225

Regulert parkeringsfelt

Regulert parkeringsfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1226

Regulert fotgjengerfelt

Regulert fotgjengerfelt (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1227

Regulert støyskjerm

Regulert støyskjerm (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1252

Bru

Bru (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1254

Tunnel

Tunnel (benyttes kun der planen fastsetter juridisk bindende plassering, endring må behandles som mindre vesentlig endring)

 

1259

Måle- og avstandslinje

 
 

1261

Grense byggeforbudsområde

 
 

1262

Grense ekspropriasjonsområde

 
 

1263

Grense refusjonsområde

 
 

1271

Grense søknadsområde

 
 

1272

Grense tiltaksområde

 
 

1301

Grense illustrasjonsplan

 
 

1210

Bygg som skal bevares

Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder)

5.38.13 LØPENR bygningsEnhetensLøpenummer

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..LØPENR H2

<tall>

   

5.38.14 PTEMA punktTemakode

Punkttema. Benyttes til en grovkoding av data for for PUNKT, SVERM, SYMBOL

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..PTEMA H4

     
 

1129

Veikryss

 
 

1159

Kollektivknutepunkt

 
 

1231

Veistengning/fysisk kjøresperre

 
 

1241

Stenging av avkjørsel

 
 

1242

Avkjørsel

 
 

1251

Brukar

 
 

1253

Tunnelåpning

 
 

1271

Repr.punkt for søknadsområde

Representasjonspunkt for søknadsområde

 

1272

Repr.punkt for tiltaksområde

Representasjonspunkt for tiltaksområde

5.38.15 STATUS status

Generell statusegenskap

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..STATUS T2

     
 

E

Eksisterende (default)

Identisk med tidligere SITSTAT = 3

 

F

Foreldet

Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk

 

P1

Planlagt illustrert

Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1

 

P2

Planlagt, prosjektert

Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2)

5.38.16 STRENG generellTekststreng

STRENG er definert til lengde på max 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig. SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..STRENG T70

<tekst>

   

5.38.17 TTEMA tekstTemakode

Temakode, tekst

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..TTEMA H4

     
 

1180

Påskrift på kommune(del)plan

Påskrift på kommune-/kommunedelplan

 

1280

Påskrift på reguleringsplan

Påskrift på regulering- og bebyggelsesplan

5.38.18 UNR underNummer

Adresseident - undernummer

Merknad: UNDERNR I PLAN

Definisjon

Kode

Forklaring

Beskrivelse

.DEF

     

..UNR H3

<tall>

   

6 Objektbeskrivelse

6.1 Definisjoner og presiseringer av objekttypene

6.1.1 RIKSPOLITISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

RprGrense
Rikspolitiske retningslinjer - plangrense. Grense for virkeområde for rikspolitiske retningslinjer, jfr. Plan- og bygningslovens §17-1 og 17-2
RprOmråde
Rikspolitiske retningslinjer - planområde. Virkeområde for rikspolitiske retningslinjer, jfr. Plan- og bygningslovens §17-1 og 17-2

6.1.2 FYLKES- OG FYLKESDELPLANER

FpArealBruk
Fylkesplan Arealbruk. Arealbruksområde innen fylkesplan eller fylkesdelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §19-1
FpArealbrukGrense
Fylkesplan - Arealbruksgrense. Arealbruksgrense innen fylkesplan eller fylkesdelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §19-1
FpGrense
Fylkesplangrense. Plangrense for fylkesplan eller fylkesdelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §19-1
FpOmråde
Fylkesplanområde. Planområde for fylkesplan eller fylkesdelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §19-1

6.1.3 KOMMUNE- OG KOMUNEDELPLANER

KpArealbrukGrense
Kommune(del)plan - arealbruksgrense. Arealbruksgrense innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpArealbrukOmråde
Kommuneplan arealbruksområde. Arealbruksområde innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpGrense
Kommune(del)plan - plangrense. Plangrense for kommuneplan eller kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-1
KpOmråde
Kommune(del)plan - planområde. Planområde for kommuneplan eller kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-1
KpPåskrift
Kommune(del)plan - påskrift. Påskrift på kartet for arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpRestriksjonGrense
Kommune(del)plan - restriksjonsgrense. Grense for restriksjonsområde innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpRestriksjonOmråde
Kommune(del)plan - restriksjonsområde. Restriksjonsområde innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpRetningslinjeGrense
Kommune(del)plan - retningslinjegrense. Grense for retningslinjeområde innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpRetningslinjeOmråde
Kommune(del)plan - retningslinjeområde. Retningslinjeområde innen arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan, jfr. Plan- og bygningslovens §20-4
KpSamferdselLinje
Kommune(del)plan - samferdselslinje. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet i kommune(del)planens arealdel, f.eks veinett, fjernvei, hovedvei, samlevei, adkomstvei, gang/sykkelvei, turvei, jernbane, sporvei/trikk, skipsled, småbåtled (jfr. Plan- og bygningslovens §20-4, 1.ledd nr 6)
KpSamferdselPunkt
Kommune(del)plan - kommunikasjonspunkt. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet i kommune(del)planens arealdel som veikryss og kollektivknutepunkt (jfr. Plan- og bygningslovens §20-4, 1.ledd nr 6)

6.1.4 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER

RbBevaringGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - bevaringsgrense. Grense for bevaringsområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25. 1.ledd, nr.6
RbBevaringOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - bevaringsområde. Bevaringsområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25. 1.ledd, nr.6
RbFareGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - grense for fareområde. Grense for fareområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.5
RbFareOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - fareområde. Fareområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.5
RbFormålGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - arealbruksgrense. Grense for arealbruksområde/reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25
RbFormålOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - arealbruksområde. Arealbruksområde/reguleringsformål i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25
RbFornyelseGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - grense for fornyelsesområde. Grense for fornyelsesområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.8
RbFornyelseOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - fornyelsesområde. Fornyelsesområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.8
RbGrense
Regulerings- og bebyggelsesplangrense. Plangrense for regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §22
RbJuridiskLinje
Regulerings- og bebyggelsesplan - juridisk linje. Juridisk bindende tilleggsinformasjon (linje), jfr. Plan- og bygningslovens §25
RbJuridiskPunkt
Regulerings- og bebyggelsesplan - juridisk punkt. Juridisk bindende tilleggsinformasjon
RbOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplanområde. Planområde for regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §22
RbPåskrift
Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift. Påskrift på kartet for regulerings-/bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25 og 26
RbRekkefølgeGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - grense for rekkefølgeområde. Grense for områder med bestemmelse om utbyggingsrekkefølge i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 2.ledd
RbRekkefølgeOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - rekkefølgeområde. Områder med bestemmelse om utbyggingsrekkefølge i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 2.ledd
RbRestriksjonGrense
Regulerings- og bebyggelsesplan - restriksjonsgrense. Grense for restriksjonsområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.6
RbRestriksjonOmråde
Regulerings- og bebyggelsesplan - restriksjonsområde. Restriksjonsområde i regulerings- og bebyggelsesplan, jfr. Plan- og bygningslovens §25, 1.ledd nr.6

6.1.5 BYGGEFORBUD

PblByggeDeleForbudGrense
Midlertidig bygge og deleforbud - grense. Grense for område hvor det er vedtatt midlertidig bygge- og deleforbud. jfr Plan- og bygningslovens §33
PblByggeDeleForbudOmråde
Midlertidig bygge og deleforbud - område. Område hvor det er vedtatt midlertidig bygge- og deleforbud. jfr Plan- og bygningslovens §33

6.1.6 EKSPROPRIASJON

PblEkspropriasjonGrense
Ekspropriasjonsgrense. Grense for område hvor det er fattet ekspropriasjonsvedtak jfr Plan- og bygningslovens kap VIII
PblEkspropriasjonOmråde
Ekspropriasjonsområde. Område hvor det er fattet ekspropriasjonsvedtak jfr Plan- og bygningslovens kap VIII

6.1.7 REFUSJON

PblRefusjonGrense
Refusjonsgrense. Grense for område hvor det er fattet vedtak om refusjon for utgifter til veg, vann og avløp, mv, jfr Plan- og bygningslovens kap IX
PblRefusjonOmråde
Refusjonsområde. Område hvor det er fattet vedtak om refusjon for utgifter til veg, vann og avløp, mv, jfr Plan- og bygningslovens kap IX

6.1.8 ENKELTSAKER

PblSøknadGrense
Grense for søknadsområde. Grense for søknadsområde for sak etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblSøknadLinje
Søknadsobjekt - linje. Søknad (linje) for sak etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblSøknadOmråde
Søknadsområde - flate. Søknadsområde for sak etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblSøknadPunkt
Søknadsobjekt - punkt. Refereansepunkt for søknad etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblTiltakGrense
Grense for avgjørelse/tiltaksområde. Vedtatt tiltak (omriss flate) etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblTiltakLinje
Avgjørelse/tiltak - linje. Tiltak (linje) for sak etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblTiltakOmråde
Avgjørelse/tiltak - flate. Vedtatt tiltak (flate) etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)
PblTiltakPunkt
Avgjørelse/tiltak - punkt. Vedtatt tiltak (referansepunkt) etter Plan og bygningsloven (enkeltvedtak)

6.1.9 IKKE JURIDISK INFORMASJON OG ILLUSTRASJONER

IpGrense
Illustrasjonsplangrense. Plangrense/omriss for illustrasjonsplan. Alle planer som ikke omfattes av Plan- og bygningsloven regnes som illustrasjonsplan.
IpOmråde
Illustrasjonsplanområde. Planområde for illustrasjonsplan. Alle planer som ikke omfattes av Plan- og bygningsloven regnes som illustrasjonsplan.

6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objekttypene

Tabellen nedenfor spesifiserer hvordan objekttypene blir kodet i SOSI. Alle objekter skal være kodet med kvalitet og dato ihht SOSI del1.

Objekttype

Geometritype

SOSI-element

Verdi

POB

Merknad

RIKSPOLITISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

         

RprGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1100

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RprOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1100

O

 
   

PLANID

 

O

 
   

GENRESTR

 

P

 
   

IKRAFT

 

P

 

FYLKES- OG FYLKESDELPLANER

         

FpArealBruk

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1102

O

 
   

OPLAREAL

 

O

 
   

OPLRESTR

 

O

 
   

OPLRETNL

 

O

 
   

AREALST

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

VIKTIG

 

O

 

FpArealbrukGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1102

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

FpGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1101

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

FpOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1101

O

 
   

PLANID

 

P

 
   

PLANTYPE

10

P

 
     

11

   
   

FYDELTEMA

 

O

 

KOMMUNE- OG KOMUNEDELPLANER

         

KpArealbrukGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1102

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

KpArealbrukOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1102

O

 
   

OPLAREAL

 

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

AREALST

 

P

 
   

OMRNAVN

 

O

 
   

UTNYTT

     
   

UTNTYP

1 <> 3

O

 
     

10 <> 14

   
   

UTNTALL

 

O

 
   

UTEAREAL

 

O

 
   

OPLAREALUTDYP

 

B

OPLAREALUTDYP er påkrevet dersom OPLAREAL har kodeverdiene 190, 490, 499 eller 590

KpGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1101

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

KpOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1101

O

 
   

PLANID

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1

   

PLANNAVN

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1

   

PLANTYPE

20

P

 
     

21

   
   

PLANSTAT

1

P

 
     

2

   
     

3

   
   

IKRAFT

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2

   

PLANBEST

1

P

 
     

2

   

KpPåskrift

TEKST

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

TTEMA

1180

O

 
   

STRENG

 

P

 
   

PLANID

 

O

 

KpRestriksjonGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1104

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

KpRestriksjonOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1104

O

 
   

OPLRESTR

 

P

 
   

PLANID

 

O

 

KpRetningslinjeGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1110

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

KpRetningslinjeOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1110

O

 
   

OPLRETNL

 

P

 
   

PLANID

 

O

 

KpSamferdselLinje

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1120

P

Her må det alltid være med en av de opplistede temakodene

 

LINJE

 

1121

   
 

SIRKEL

 

1124

   
 

SIRKELP

 

1125

   
     

1130

   
     

1131

   
     

1132

   
     

1140

   
     

1141

   
     

1142

   
     

1151

   
     

1152

   
     

1161

   
     

1162

   
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

P

 
   

AREALST

 

P

 
   

VIKTIG

 

O

 

KpSamferdselPunkt

PUNKT

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

PTEMA

1129

P

Her må det alltid være med en av de opplistede temakodene

     

1159

   
   

VERTNIV

 

P

 
   

AREALST

 

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

VIKTIG

 

O

 

REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER

         

RbBevaringGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1207

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbBevaringOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1207

O

 
   

REGFORM

660 <> 663

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 

RbFareGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1205

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbFareOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1205

O

 
   

REGFORM

500 <> 590

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 
   

REGFORMUTDYP

 

O

Kan benyttes for følgende koder av REGFORM: 590

RbFormålGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1202

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbFormålOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1202

O

 
   

REGFORM

999

P

 
     

100 <> 499

   
     

600 <> 639

   
     

650 <> 652

   
     

670 <> 799

   
     

900 <> 990

   
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 
   

UTNYTT

 

O

 
   

UTNTYP

1 <> 7

O

 
     

10 <> 14

   
   

UTNTALL

 

O

 
   

UTEAREAL

 

O

 
   

BYGGVERK

 

O

 
   

AVKJ

 

O

 
   

REGFORMUTDYP

 

O

Kan benyttes for følgende koder av REGFORM: 199, 299, 398, 399, 459,469,631,699,790,990, 999

RbFornyelseGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1208

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbFornyelseOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1208

O

 
   

REGFORM

800

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 

RbGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1201

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbJuridiskLinje

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1252

P

Her må det alltid være med en av de opplistede temakodene

 

LINJE

 

1254

   
 

SIRKEL

 

1259

   
 

SIRKELP

 

1203 <> 1204

   
     

1210 <> 1215

   
     

1221 <> 1227

   
   

PLANID

 

O

 

RbJuridiskPunkt

PUNKT

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

PTEMA

1231

P

Her må det alltid være med en av de opplistede temakodene

     

1241

   
     

1242

   
     

1251

   
     

1253

   
   

PLANID

 

O

 

RbOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1201

O

 
   

PLANID

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1

   

PLANNAVN

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1

   

PLANTYPE

30

P

 
     

31

   
     

32

   
     

33

   
   

PLANSTAT

 

P

 
   

VERTNIV

 

P

 
   

IKRAFT

 

B

Ikke påkrevet for PLANSTAT 1 og 2

   

PLANBEST

 

P

 
   

LOVREF

 

O

 

RbPåskrift

TEKST

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

TTEMA

1280

O

 
   

STRENG

 

P

 
   

PLANID

 

O

 

RbRekkefølgeGrense

LINJE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

LTEMA

1209

O

 

RbRekkefølgeOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1209

O

 
   

REGFORM

991

P

 
     

992

   
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 

RbRestriksjonGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1206

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

RbRestriksjonOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1206

O

 
   

REGFORM

640 <> 646

P

 
   

PLANID

 

O

 
   

VERTNIV

 

O

 
   

FELTNAVN

 

O

 

BYGGEFORBUD

         

PblByggeDeleForbudGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1261

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

PblByggeDeleForbudOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1261

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 

EKSPROPRIASJON

         

PblEkspropriasjonGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1262

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

PblEkspropriasjonOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1262

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 

REFUSJON

         

PblRefusjonGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1263

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

PblRefusjonOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1263

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 

ENKELTSAKER

         

PblSøknadGrense

LINJE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

LTEMA

1271

O

 

PblSøknadLinje

LINJE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

LTEMA

1271

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

SAKSTYPE

 

P

 
   

SAKSOMF

 

P

 
   

BEHSTAT

 

P

 
   

REGMETOD

 

O

 

PblSøknadOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1271

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

SAKSTYPE

 

P

 
   

SAKSOMF

 

P

 
   

BEHSTAT

 

P

 
   

REGMETOD

 

O

 

PblSøknadPunkt

PUNKT

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

PTEMA

1271

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

SAKSTYPE

 

P

 
   

SAKSOMF

 

P

 
   

BEHSTAT

 

P

 
   

REGMETOD

 

O

 

PblTiltakGrense

LINJE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

LTEMA

1272

O

 

PblTiltakLinje

LINJE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

LTEMA

1272

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

TILTAKNR

 

P

 
   

GID

     
   

GNR

 

O

 
   

BNR

 

O

 
   

FNR

 

O

 
   

AID

     
   

GATE

 

O

 
   

HUSNR

 

O

 
   

BOKST

 

O

 
   

UNR

 

O

 
   

BID

     
   

BYGGNR

 

O

 
   

LØPENR

 

O

 
   

PBTILTAK

 

O

 
   

BESKRIV

 

O

 
   

VEDTAK

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 
   

LOVDISP

 

O

 
   

KARTREG

 

O

 
   

REGMETOD

 

O

 

PblTiltakOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1272

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

TILTAKNR

 

P

 
   

GID

     
   

GNR

 

O

 
   

BNR

 

O

 
   

FNR

 

O

 
   

AID

     
   

GATE

 

O

 
   

HUSNR

 

O

 
   

BOKST

 

O

 
   

UNR

 

O

 
   

BID

     
   

BYGGNR

 

O

 
   

LØPENR

 

O

 
   

PBTILTAK

 

O

 
   

BESKRIV

 

O

 
   

VEDTAK

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 
   

LOVDISP

 

O

 
   

KARTREG

 

O

 
   

REGMETOD

 

O

 

PblTiltakPunkt

PUNKT

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

PTEMA

1272

O

 
   

SAKSNR

 

P

 
   

TILTAKNR

 

P

 
   

GID

     
   

GNR

 

O

 
   

BNR

 

O

 
   

FNR

 

O

 
   

AID

     
   

GATE

 

O

 
   

HUSNR

 

O

 
   

BOKST

 

O

 
   

UNR

 

O

 
   

BID

     
   

BYGGNR

 

O

 
   

LØPENR

 

O

 
   

PBTILTAK

 

O

 
   

BESKRIV

 

O

 
   

VEDTAK

 

P

 
   

AVGJDATO

 

P

 
   

LOVDISP

 

O

 
   

KARTREG

 

O

 
   

REGMETOD

 

O

 

IKKE JURIDISK INFORMASJON OG ILLUSTRASJONER

         

IpGrense

BUE

OBJTYPE

<navn>

P

 
 

BUEP

LTEMA

1301

O

 
 

LINJE

       
 

SIRKEL

       
 

SIRKELP

       

IpOmråde

FLATE

OBJTYPE

<navn>

P

 
   

FTEMA

1301

O

 
   

PLANID

 

P

 
   

PLANNAVN

 

O

 
   

STATUS

E

O

 
     

F

   
     

P1

   
     

P2

   
   

VERTNIV

 

O

 
   

TEMATYPE

 

P

 
   

SAK

     
   

SAKSNR

 

O

 
   

VEDTAKSDATO

 

O

 
   

UTVALGSAK

 

O

 
   

MYNDIGHET

 

O

 

6.3 SOSI-gruppe definisjoner

Nedenfor følger noen definisjoner på noen vanlige SOSI-datagrupper for plandataKpArealbrukGrense

Definisjoner

Kommentar

.LINJE <serienummer>:
..OBJTYPE KpArealbrukGrense
..LTEMA <temakode>
..DATO <dato>
..KVALITET <målemetode><nøyaktighet><synbarhet>
..NØ
<nord> <øst>

Avgrenser KpArealbrukOmråde

Dato kan angies i SOSI-filens filhode
Kvalitet kan angies i SOSI-filens filhodeKpArealbrukOmråde

Definisjoner

Kommentar

.FLATE <serienummer>:
..OBJTYPE KpArealbrukOmråde
..FTEMA < temakode >
..KOMM < kommunenummer>

..OPLAREAL <Kode for oversikt planareal>
..PLANID <Unik kode for identifikasjon av planen>
..AREALST <Kode for arealstatus>
..OMRNAVN <Områdets navn>
..UTNYTT <Kode for UTNTYP> <Utnytting tall>
..UTEAREAL <Arealet for uteopphold>
..OPLAREALUTDYP <Tekstlig utdyping av oversikt planareal>
..REF <serienummer(e)>
..NØ

<nord> <øst>

Kommunenummer kan angies i SOSI-filens filhode

Kompaktifisert

Her er det betingelse, OPLAREALUTDYP er påkrevet dersom OPLAREAL har kodeverdiene 190, 490, 499 eller 590KpSamferdselLinje

Definisjoner

Kommentar

.LINJE <serienummer>:
..OBJTYPE KpSamferdselLinje
..LTEMA <temakode>
..PLANID <Unik kode for identifikasjon av planen>
..VERTNIV <Kode for verikalnivå>
..AREALST <Kode for arealstatus>
..VIKTIG <Kode for viktighet>
..DATO <dato>
..KVALITET <målemetode><nøyaktighet><synbarhet>
..NØ
<nord> <øst>

Dato kan angies i SOSI-filens filhode
Kvalitet kan angies i SOSI-filens filhodeRbFormålGrense

Definisjoner

Kommentar

.LINJE <serienummer>:
..OBJTYPE RbFormålGrense
..LTEMA < temakode >
..DATO <dato>
..KVALITET <målemetode><nøyaktighet><synbarhet>
..NØ
<nord> <øst>

Avgrenser RbFormålGrense

Dato kan angies i SOSI-filens filhode
Kvalitet kan angies i SOSI-filens filhodeRbFormålOmråde

Definisjoner

Kommentar

.FLATE <serienummer>:
..OBJTYPE RbFormålOmråde
..FTEMA < temakode >
..KOMM < kommunenummer>
..REGFORM <Kode for reguleringsformål>
..PLANID <Unik kode for identifikasjon av planen>
..VERTNIV <Kode for verikalnivå>
..FELTNAVN <Navn/betegnelse på feltet >

..UTNYTT <Kode for UTNTYP> <Utnytting tall>
..UTEAREAL <Arealet for uteopphold>
..BYGGVERK <Kode for bestemmelse av bygningers plasseringutforming m.v.>
..AVKJ <Kode for avkjørsel til formålsområde (tillatt/ikke tillatt) >
..REGFORMUTDYP < Tekstlig utdyping av regulerings formål >
..REF <serienummer(e)>
..NØ

<nord> <øst>

Kompaktifisert

Kan benyttes for følgende koder av REGFORM: 199, 299, 398, 399, 459,469,631,699,790,990, 999

I innledningen til objektkatalogen står beskrevet:
Alle flater / polygoner kan også representeres
ved et representasjonspunkt. Disse punktene vil være beskrevet ved det grafiske elementet .PUNKT, og har nøyaktig de samme egenskapene som flate (med unntak av at ..FTEMA byttes ut med ..PTEMA). Disse objekttypene er ikke beskrevet i kodelisten, men gis entydig objekttypenavn ved å legge til RP_ før navnet på flateobjektet.

Dette vil da for Plan bli som definisjonen under viser.RP_RbFormålOmråde

Definisjoner

Kommentar

.PUNKT <serienummer>:
..OBJTYPE RbFormålOmråde
..PTEMA < temakode >
..KOMM < kommunenummer>
..REGFORM <Kode for reguleringsformål>
..PLANID <Unik kode for identifikasjon av planen>
..VERTNIV <Kode for verikalnivå>
..FELTNAVN <Navn/betegnelse på feltet >

..UTNYTT <Kode for UTNTYP> <Utnytting tall>
..UTEAREAL <Arealet for uteopphold>
..BYGGVERK <Kode for bestemmelse av bygningers plasseringutforming m.v.>
..AVKJ <Kode for avkjørsel til formålsområde (tillatt/ikke tillatt) >
..REGFORMUTDYP < Tekstlig utdyping av regulerings formål >
..NØ
<nord> <øst>

Kompaktifisert

Kan benyttes for følgende koder av REGFORM: 199, 299, 398, 399, 459,469,631,699,790,990, 999


Eksempler

KpArealbrukGrense
.LINJE 1
..OBJTYPE KpArealbrukGrense
..LTEMA 1102
..KVALITET 55 36
..DATO 20020512
..NØ
382402 54-1303000 ...KP 1
..NØ
382455 78-1302980
....
38233045 -1302972
38240254 -1303000 ...KP 1

KpArealbrukOmråde
.FLATE 2
..OBJTYPE KpArealbrukOmråde
..FTEMA 1102
..KOMM 0704
..OPLAREAL 150 ! Arealbruk=Off.bygning
..PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon
..AREALST 1 ! Arealstatus=nåværende
..OMRNAVN "Sentrum" ! Områdenavn
..UTNYTT 14 10 ! Tillatt utnytting, TU=10%
..REF 1

..NØ
38236000 -1302738

KpSamferdselLinje
.LINJE 5
..OBJTYPE KpSamferdselLinje
..LTEMA 1122 ! Hovedvei
..VERTNIV 2 ! Vertikalnivå=på bakken
..AREALST 1 ! Arealstatus=nåværende
..VIKTIG 1 ! Viktighet=meget viktig
..PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon
..KVALITET 55 36

..DATO 20020512
..NØ
38802267 -1289931 ...KP 1
..NØ
38809914 -1289865
...
38824535 -1289420
..NØ
38836013 -1289376 ...KP 1

RbFormålGrense
.LINJE 3
..OBJTYPE RbFormålGrense
..LTEMA 1102
..KVALITET 55 36
..DATO 20020512
..NØ
38682901 -1291386 ...KP 1
38688221 -1291366
...
38675711 -1291358
38682901 -1291386 ...KP 1

RbFormålOmråde
.FLATE 4
..OBJTYPE RbFormålOmråde
..FTEMA 1202
..KOMM 0704
..REGFORM 162 ! Offentlig bygg, barnehage
..VERTNIV 2 ! Vertikalnivå=på bakken
..FELTNAVN "Felt B" ! Feltnavn
..REF 3
..NØ
38678200 -1291370

figur
                                                               

Table Of Contents